درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر علی همت بناری
سردبیر:
محسن ملک افضلی اردکانی
مدیر اجرایی:
وحید نجف زاده
سایت اختصاصی:
meh.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، سه راه سالاریه، مجتمع امین، بلوک 2، گروه حقوق
تلفن:
025-32133103
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/01
مدیر مسئول
دکتر علی همت بناری
استادیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم تربیتی
سردبیر
محسن ملک افضلی اردکانی
مدرس
Mohsen Malekafzali Ardakani

اعضای تحریریه
دکتر عادل ساریخانی
استاد تمام حقوق جزا
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق جزا وجرم شناسی فقه جزا فلسفه حقوق
Adel Sarikhani
Full Professor, department of law
University of Qom
محسن ملک افضلی اردکانی
مدرس
Mohsen Malekafzali Ardakani

دکتر سید حسن شبیری زنجانی
دانشیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق مالکیت فکری
Hassan Shobeiri Zanjan
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Intellectual Property Rights
دکتر ابراهیم موسی زاده
استاد حقوق عمومی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Ebrahim Mousazadeh
Professor, public law
University of Tehran
Specialist: public law
دکتر محمدجواد جاوید
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Javad Javid
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: public rights
دکتر یعقوبعلی برجی
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فقه و اصول
دکتر محمدعلی میرعلی
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
Mohammad Ali Mirali
Associate Professor
Al-Mustafa International University
دکتر محمدعلی حاجی ده آبادی

دکتر محمد حسین طالبی
دانشیار فلسفه حقوق
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
Mohammad Hossein Talebi
Associate Professor, Law, Social sciences
Research Institute of Hawzeh and University
مدیر اجرایی
وحید نجف زاده