درباره نشریه
ISSN:
2783-4980
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مدیر مسئول:
دکتر حسین فرشیدی
سردبیر:
دکتر تیمور آقاملایی
معاون سردبیر:
حمیدرضا غفاری
سایت اختصاصی:
thj.hums.ac.ir
تلفن:
076-33335794
076-33337192
نشانی:
بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی، ضلع شرقی بیمارستان، بیمارستان شهید محمدی، معاونت پژوهشی.
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/22
مدیر مسئول
دکتر حسین فرشیدی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: قلب وعروق، آنژیوپلاستی
Hosein Farshidi
Associate Professor medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular, Angioplasty
سردبیر
دکتر تیمور آقاملایی
استاد گروه آموزش بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت ، بهداشت عمومی
Teymur Aghamollaei
Professor Department of Health Education
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Health Education, Public Health
معاون سردبیر
حمیدرضا غفاری

اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا مسجدی
استاد تمام pulmonary
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فوق تخصص بیماری های ریوی و دستگاه تنفس، بیماری های داخلی
Mohammad Reza Masjedi
Full Professor, Department of pulmonary medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: pulmonology and internal Medicine
دکتر فریدون نوحی بزنجانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: قلب و عروق
Feridoun Noohi Bezanjani
Professor Echocardiography Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر رمضان میرزایی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ی
Ramezan Mirzaei
Professor School of Health
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر مسعود یونسیان
دانشیار دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Massoud Yunesian
Associate Professor School of Public Health and Environmental Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
Hussien Heshmat

محمدحسین چلک

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۳