درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه زابل
مدیر مسئول:
دکتر رضا ناصری
سردبیر:
دکتر حسین سرحدی دادیان
سایت اختصاصی:
jsbs.uoz.ac.ir
نشانی:
زابل، بلوار دانشگاه، پردیس جدید دانشگاه زابل، دانشکده فنی و مهندسی، طبقه سوم، دفتر نشریه ، کدپستی: 9861335856
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/11
مدیر مسئول
دکتر رضا ناصری
دانشیار گروه باستان شناسی
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: باستان شناسی
Reza Naseri
Associate Professor, Department of Archaeology
University of Zabol
Specialist: Archaeology
سردبیر
دکتر حسین سرحدی دادیان

Hossein Sarhaddi-Dadian

اعضای تحریریه
دکتر حسن فاضلی نشلی
استاد گروه باستان شناسی
دانشگاه تهران
Hasan Fazeli Nashli
Professor
University of Tehran
دکتر سید مهدی موسوی کوهپر
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: باستان شناسی
Seyed Mehdi Mousavi Koohpar
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Archaeology
Bruno Genito

مرجان مشکور
مرجان مشکور

Enrico Ascalone

Cameron A. Petrie

دکتر محمداسماعیل اسماعیلی جلودار
استادیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
دانشگاه تهران
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴