درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
حجت الاسلام حسن رضایی
سردبیر:
دکتر سید رسول علوی
مدیر اجرایی:
سید جعفر هاشمی
سایت اختصاصی:
fr.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار محمد امین، مجتمع امین، ساختمان شماره 3، پژوهشکده بین المللی المصطفی، طبقه چهارم
تلفن:
025-32133340
025-32133428
تلفن همراه:
09123535176
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/08
مدیر مسئول
حجت الاسلام حسن رضایی
حجت الاسلام حسن رضایی

Hasan Rezaei

سردبیر
دکتر سید رسول علوی
دکتر سید رسول علوی

مدیر اجرایی
سید جعفر هاشمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۵