درباره نشریه
eISSN:
2821_0298
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر مجید کرامتی مقدم
مدیر مسئول:
دکتر مجید کرامتی مقدم
سردبیر:
دکتر مجید کرامتی مقدم
مدیرداخلی:
دکتر محمد نیکروان
کارشناس:
محسن کرامتی مقدم
سایت اختصاصی:
sportssciencejournal.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/09
صاحب امتیاز
دکتر مجید کرامتی مقدم

Majid Keramati Moghadam

مدیر مسئول
دکتر مجید کرامتی مقدم

Majid Keramati Moghadam

سردبیر
دکتر مجید کرامتی مقدم

Majid Keramati Moghadam

اعضای تحریریه
دکتر نازنین راسخ
استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Nazanin Rasekh
Assistant Professor of Sport Science Research Institute
Specialist: Sport Managment
دکتر افسانه صنعت کاران

مدیرداخلی
دکتر محمد نیکروان
استادیار مدیریت ورزشی , تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mohammad Nikravan
Assistant Professor, Sport management, physical education and sport science
Borujerd Branch, Islamic Azad University
کارشناس
محسن کرامتی مقدم

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۷۶