درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه زابل
مدیر مسئول:
دکتر مجید آجورلو
سردبیر:
دکتر محمد فرزام
مدیر اجرایی:
هادی گلوی
نشانی:
زابل، کیلومتر دو جاده بنجار، دانشگاه زابل
سایت اختصاصی:
www.jldr.uoz.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/23
مدیر مسئول
دکتر مجید آجورلو

سردبیر
دکتر محمد فرزام
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Farzam
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
اعضای تحریریه
دکتر قاسمعلی دیانتی تیلکی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: محیط زیست مرتع
Ghasem Ali Dianati Tilaki
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Rangeland Ecology
Huang Yuk Feng

Samsuri Abd. Wahid

دکتر علیرضا راشکی
دانشیار
Alireza Rashki

دکتر محمدرضا اصغری پور
دانشیار
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: اکولوژی
Mohammad Reza Asgharipour
Associate Professor
University of Zabol
Specialist: Ecology
Mohd Hasmadi Ismail

تقی طاوسی
استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
University of sistan and baluchestan
Taghi Tavousi
Professor, USB
University of sistan and baluchestan
دکتر محمدحسن صالحی

دانشگاه شهرکرد
Mohammad Hasan Salehi

Shahrekord University
مدیر اجرایی
هادی گلوی