درباره نشریه
eISSN:
2821-0301
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی تابران
مدیر مسئول:
دکتر خلیل مطلب زاده
سردبیر:
دکتر خلیل مطلب زاده
مدیر اجرایی:
آیناز سامیر
سایت اختصاصی:
www.jrtle.ir
تلفن:
051-35227215 ، داخلی: 120
نشانی:
مشهد، بلوار شریعتی، موسسه آموزش عالی طبران
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/10
مدیر مسئول
دکتر خلیل مطلب زاده
دانشیار زبان انگلیسی
موسسه آموزش عالی تابران
رشته تخصصی: Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
Khalil Motalleb Zadeh
Associate Professor, English Department
Tabaran Institute of Higher Education
Specialist: Language Assessment
سردبیر
دکتر خلیل مطلب زاده
دانشیار زبان انگلیسی
موسسه آموزش عالی تابران
رشته تخصصی: Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
Khalil Motalleb Zadeh
Associate Professor, English Department
Tabaran Institute of Higher Education
Specialist: Language Assessment
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا عباسیان
استادیار
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Gholam Reza Abbasian
Assistant Professor
Specialist: teaching English
دکتر مینو عالمی
دانشیار واحد تهران غرب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Minoo Alemi
Associate Professor West Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Linguistics
محمدرضا ارغیانی

دکتر حمید اشرف

Hamid Ashraf

Elena Bárcena Madera

دکتر زهره اسلامی راسخ
استاد
رشته تخصصی: آموزش ESL
Zohreh Eslami
Professor
Specialist: ESL Education, Second Language Acquisition, Instructional and Intercultural Pragmatics
Mark R. Freiermuth

دکتر ضرغام قبانچی

Zargham Ghaban Chi

حسنا حسینی

Hosna Hosseini

دکتر علیرضا جلیلی فر
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalili Far
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
حمیدرضا کارگذاری
استادیار زبان انگلیسی
موسسه آموزش عالی تابران
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Hamid Reza Kargozari
Assistant Professor, English Department
Tabaran Institute of Higher Education
Specialist: TEFL
امیر کاویانی

Amir Kaviani

دکتر محمدحسین کشاورز
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Mohammad Hossein Keshavarz
Professor
Kharazmi University
Specialist: Applied linguistics
دکتر پرویز مفتون
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: طراحی دوره ی زبان، متدولوژی آموزش زبان
Parviz Maftoon
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: SLA, Language Teaching Methodology, Language Syllabus Design
دکتر حسین نساجی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Hossein Nassaji
Professor University of Victoria, Canada
Specialist: Applied Linguistics
Carmen Pérez-Vidal

Ehsan Rassaei

دکتر کریم صادقی
استاد گروه زبان های خارجی
دانشگاه ارومیه
Karim Sadeghi
Professor Department of Foreign Languages
University of Urmia
Specialist: TESOL
زری سعیدی
دانشیار آموزش زبان انگلیسی- زبانشناسی کاربردی
دانشگاه علامه طباطبائی
Zari Saeedi
Associate Professor, English Language Education-Applied Linguistics
Allameh Tabataba'i University
منا طباطبایی یزدی

Mona Tabatabaee Yazdi

دکتر ضیا تاج الدین
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Seyyed Zia Tajeddin
Professor
Allameh Tabataba'i University
سید محمدعلی ضمیری

Seyyed Mohammad Ali Zamiri

مدیر اجرایی
آیناز سامیر

Aynaz Samir

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴