درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه زابل
مدیر مسئول:
دکتر محمود رضا ملایی نیا
سردبیر:
دکتر سید علی ایوب زاده
مدیر اجرایی:
دکتر امیر صمدی
مدیرداخلی:
دکتر جمشید پیری
ویراستار فارسی:
دکتر فائزه عرب یوسف آبادی
ویراستار انگلیسی:
مهندس مصطفی ملائی نیا
سایت اختصاصی:
www.ijwer.uoz.ac.ir
نشانی:
زابل، بلوار دانشگاه، پردیس جدید دانشگاه زابل، دانشکده فنی و مهندسی، طبقه سوم، دفتر نشریه ، کدپستی: 9861335856
تلفن:
054-31232020
دورنگار:
054-31232020
تلفن همراه:
09151967440
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/23
مدیر مسئول
دکتر محمود رضا ملایی نیا
دانشیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: مدیریت منابع آب، سازه های هیدرولیکی، سنجش از دور، سازه
Mahmoud Reza Mollaeinia
Associate Professor, Civil Engineering Department- Faculty of Technology and Structures
University of Zabol
Specialist: Water Resources Management, Hydraulic Structures, Remote Sensing, Structures
سردبیر
دکتر سید علی ایوب زاده
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران - مهندسی آب
Seyed Ali Ayyoub Zadeh
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Civil Eng.- Water Eng.
مدیر اجرایی
دکتر امیر صمدی
استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: سازه های آبی
Amir Samadi
Assistant Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Marine structures
اعضای تحریریه
دکتر مهدی اژدری مقدم

دانشگاه سیستان و بلوچستان
Mehdi Azhdary Moghadam

University of Sistan and Baluchestan
دکتر سید علی ایوب زاده
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران - مهندسی آب
Seyed Ali Ayyoub Zadeh
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Civil Eng.- Water Eng.
جواد بهمنش
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مهندسی آب
Javad Behmanesh
Professor
University of Urmia
دکتر امیراحمد دهقانی

جمال محمدولی سامانی

دکتر مسعود قدسیان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی هیدرولیک
Masood Ghodsyan
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Hydro Engineering
دکتر محمود فغفور مغربی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولیک
Mahmoud Faghfour Maghrebi
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydraulics
دکتر محمد علی لطف الهی یقین
استاد تمام دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تبریز
Mohammad Ali Lotfollahi Yaghin
Full Professor, Civil Engineering Faculty
University of Tabriz
Prof Ozgur Kisi

فرزاد حسن پور
دانشیار سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک
دانشگاه زابل
Farzad Hassanpour
Associate Professor, Water Engineering
University of Zabol
دکتر معصومه دلبری

دکتر مجتبی صانعی
دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران - سازه های آبی
Mojtaba Saneie
Associate Professor, soil conservation and watershed management research institute
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران
Specialist: Civil Engineering - Aquatic Structures
دکتر بهروز کشته گر

ویراستار فارسی
دکتر فائزه عرب یوسف آبادی

ویراستار انگلیسی
مهندس مصطفی ملائی نیا

مدیرداخلی
دکتر جمشید پیری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸