درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه زابل
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی امام جمعه
سردبیر:
دکتر بهرام گلیایی
مدیر اجرایی:
فرشته شیری
ویراستار فارسی:
دکتر عباسعلی امام جمعه
ویراستار فارسی:
فرشته شیری
کارشناس:
حمیدرضا حسینی
کارشناس:
نسیبه چنارانی
نشانی:
زابل، بلوار دانشگاه، پردیس جدید دانشگاه زابل، دانشکده فنی و مهندسی، طبقه سوم، دفتر نشریه ، کدپستی: 9861335856
سایت اختصاصی:
www.cbb.uoz.ac.ir
تلفن:
054-31232047
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/17
مدیر مسئول
دکتر عباسعلی امام جمعه
مدیر پژوهشی دانشگاه
Abbasali Emamjomeh

سردبیر
دکتر بهرام گلیایی

دانشگاه تهران
Bahram Goliaei

University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر بهرام گلیایی

دانشگاه تهران
Bahram Goliaei

University of Tehran
جهانبخش قاسمی

Shozeb Haider

دکتر عباسعلی امام جمعه
مدیر پژوهشی دانشگاه
Abbasali Emamjomeh

فرشته شیری

Fereshteh Shiri

دکتر علی فرازمند
دانشیار
دانشگاه تهران
Ali Faraz Mand
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Public Administration
رضا ابراهیم پور

ویراستار فارسی
دکتر عباسعلی امام جمعه
مدیر پژوهشی دانشگاه
Abbasali Emamjomeh

فرشته شیری

Fereshteh Shiri

مدیر اجرایی
فرشته شیری

Fereshteh Shiri

کارشناس
حمیدرضا حسینی

نسیبه چنارانی