درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه محقق اردبیلی
مدیر مسئول:
دکتر علی خالق خواه
سردبیر:
دکتر نیلوفر میکاییلی
مدیر اجرایی:
حسن طاهری
ویراستار فارسی:
متینه عبادی کسبخی
ویراستار فارسی:
حسن طاهری
تلفن:
045-31505624
تلفن همراه:
09018214421
دورنگار:
045-33520457
سایت اختصاصی:
rtbs.uma.ac.ir
نشانی:
اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، طبقه سوم، دبیرخانه مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/11
مدیر مسئول
دکتر علی خالق خواه
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
سردبیر
دکتر نیلوفر میکاییلی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Niloofar Mikaeili
Professor, Department of Psychology, School of Psychology and Educational Sciences
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
اعضای تحریریه
دکتر محمد نریمانی
استاد تمام روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Narimani
Full Professor, psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
دکتر عادل زاهد بابلان
استاد گروه علوم تربیتی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Adel Zahed Babelan
professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Educational Administration
دکتر نیلوفر میکاییلی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Niloofar Mikaeili
Professor, Department of Psychology, School of Psychology and Educational Sciences
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
دکتر نادر حاجلو
استاد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روانشناسی
Nader Hajlo
Professor, Psychology, Department of Psychology, Educational Sciences and Psychology Faculty
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
دکتر خلیل سلطان قرایی

جواد مصرآبادی
استاد علوم تربیتی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Javad Mesrabadi
Professor, education
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: educational psychology
دکتر طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی
دانشیار مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Tahereh Javidi Kalateh Jafarabadi
Associate Professor, Foundation of Education
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Philosophy of Education
دکتر علی خالق خواه
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
رضا عبدی
دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Reza Abdi
Associate Professor, Psychology
Azarbaijan Shahid Madani University
دکتر مهدی معینی کیا
دانشیار گروه علوم تربیتی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزش از دور
Mahdi Moeinikia
Associate Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Planing Distance Education
دکتر رامین حبیبی کلیبر

ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی

Abolfazl Ghasemzadeh Alishahi

ویراستار فارسی
متینه عبادی کسبخی
دانش آموخته ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روانشناسی
Matineh Ebadi Kasbakhi
MSc Graduated, Psychology Department
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
حسن طاهری
دانش آموخته کارشناسی روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی بالینی، علوم اعصاب، مغز و شناخت
Hasan Taheri
BSc Graduated, Psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology, Clinical Psychology, Neuroscience, Brain and cognition
مدیر اجرایی
حسن طاهری
دانش آموخته کارشناسی روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی بالینی، علوم اعصاب، مغز و شناخت
Hasan Taheri
BSc Graduated, Psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology, Clinical Psychology, Neuroscience, Brain and cognition