درباره نشریه
ISSN:
2821-0387
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی سمیعی نسب
سردبیر:
دکتر بیژن زارع
مدیرداخلی:
مریم بایه
سایت اختصاصی:
risi.ihss.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، شماره 47، اداره نشریات علمی
تلفن:
021-66970901
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/10
مدیر مسئول
دکتر مصطفی سمیعی نسب

Mostafa Samieei Nasab

سردبیر
دکتر بیژن زارع
گروه جامعه شناسی
دانشگاه خوارزمی
Bijan Zareh

Kharazmi University
اعضای تحریریه
دکتر تهمینه شاوردی
دانشیار جامعه شناسی
Association of Cultural, Educational and Research(ACECR)
Tahmineh Shaverdi
Associate Professor, Sociology
Association of Cultural, Educational and Research(ACECR)
Specialist: Sociology
فروزنده جعفرزاده پور
مدیر گروه جوانان و مناسبات نسلی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Forouzandeh Jafarzadeh Pour

Specialist: Sociology
دکتر حامد بخشی
دانشیار جامعه شناسی گردشگری
جهاد دانشگاهی
Hamed Bakhshi
Associate Professor, socioogy of tourism
Academic Center for Education, Culture and Research
دکتر بیژن زارع
گروه جامعه شناسی
دانشگاه خوارزمی
Bijan Zareh

Kharazmi University
دکتر محمدباقر علیزاده اقدم
استاد تمام گروه علوم اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam
Full Professor, department of Social Science- Faculty of Law & social science- university of Tabriz- Tabriz- Iran
University of Tabriz
Ashok K.Kaul
Ashok K.Kaul

محمدمهدی فرقانی
محمدمهدی فرقانی

علی محمدزاده

مدیرداخلی
مریم بایه
مریم بایه

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۷