درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول:
دکتر ایرج فیضی
سردبیر:
دکتر بیژن زارع
مدیرداخلی:
مریم بایه
سایت اختصاصی:
risi.ihss.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، شماره 47، اداره نشریات علمی
تلفن:
021-66970901
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/27
مدیر مسئول
دکتر ایرج فیضی
استادیار جامعه شناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Iraj Faizi
Assistant Professor, sociology
Institute Of Humanities And Social Studies
Specialist: sociology
سردبیر
دکتر بیژن زارع
گروه جامعه شناسی
دانشگاه خوارزمی
Bijan Zareh

Kharazmi University
اعضای تحریریه
دکتر تهمینه شاوردی
دانشیار جامعه شناسی
Association of Cultural, Educational and Research(ACECR)
Tahmineh Shaverdi
Associate Professor, Sociology
Association of Cultural, Educational and Research(ACECR)
Specialist: Sociology
دکتر محمد مهدی فرقانی
دانشیار دانشکده علوم ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات، علوم ارتباطات روزنامه نگاری
Mohmmad Mehdi Forghani
Associate Professor, Faculty of Comunication Siences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations, Communication Sciences, Journal of Communication Sciences
فروزنده جعفرزاده پور
مدیر گروه جوانان و مناسبات نسلی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Forouzandeh Jafarzadeh Pour

Specialist: Sociology
دکتر حامد بخشی

Hamed Bakhshi

دکتر بیژن زارع
گروه جامعه شناسی
دانشگاه خوارزمی
Bijan Zareh

Kharazmi University
دکتر محمدباقر علیزاده اقدم
استاد تمام گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam
Full Professor, Department of Social Sciences
University of Tabriz
Ashok K.Kaul
Ashok K.Kaul

محمدمهدی فرقانی
محمدمهدی فرقانی

دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohhamad Javad Zahedi Mazandarani
Professor Social Sciences Department
Payame Noor University
Specialist: Sociology
دکتر ابوعلی ودادهیر
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Abou Ali Vadad Hir
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Medical Sociology
علی محمدزاده

مدیرداخلی
مریم بایه
مریم بایه

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۵