درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر مسئول:
دکتر سید محمد طیبی
سردبیر:
دکتر حمید کاویانی پویا
مدیر اجرایی:
دکتر حمید کاویانی پویا
ویراستار فارسی:
دکتر علی جهانشاهی افشار
ویراستار انگلیسی:
دکتر زهرا خزاعی راوری
سایت اختصاصی:
jic.uk.ac.ir
نشانی:
کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاهی شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانیف دفتر نشریه پژوهشنامه تمدن ایرانی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/01
مدیر مسئول
دکتر سید محمد طیبی
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: تاریخ
sayyed mohammad Tayyebi
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: history
سردبیر
دکتر حمید کاویانی پویا
دانشیار تاریخ ایران باستان
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: تاریخ ایران باستان
Hamid Kavyani Pooya
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: History ancient persia
اعضای تحریریه
دکتر محمدتقی ایمان پور
استاد گروه تاریخ
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران باستان
Mohammad Taghi Imanpour
Professor, Department of History
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: History, Ancient Ancient History
دکتر سید ابوالقاسم فروزانی
استاد تمام تاریخ، گروه تاریخ دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: تاریخ ایران و اسلام
Seyed Abol Ghasem Foroozani
Full Professor, Department of History
University of Shirazu
Specialist: History of Iran and Islam
دکتر جهانبخش ثواقب
دانشیار
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: تاریخ ایران اسلامی
Jahan Bakhsh Savagheb
Associate Professor
University of Lorestan
Specialist: History of Islamic Iran
دکتر شمس الدین نجمی
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: تاریخ
Shamsadin najmi
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: history
شهرام جلیلیان
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: تاریخ
Shahram Jalilian
professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: History
دکتر محمدمهدی مرادی خلج

دکتر سید محمد طیبی
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: تاریخ
sayyed mohammad Tayyebi
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: history
دکتر عباس قدیمی قیداری
دانشیار تاریخ
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ جدید ایران(قاجار و پهلوی)، تاریخ نگاری ایرانی
Abbas Ghadimi Gheidari
Associate Professor, History
University of Tabriz
Specialist: New history of Iran (Qajar and Pahlavi), Iranian historiography
دکتر حمید کاویانی پویا
دانشیار تاریخ ایران باستان
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: تاریخ ایران باستان
Hamid Kavyani Pooya
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: History ancient persia
دکتر جمشید روستا
دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: تاریخ ایران بعد از اسلام
Jamshid Roosta

Specialist: History of Islamic Iran
دکتر تورج دریایی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: تاریخ و فرهنگ ایران باستان
Touraj Daryaee
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: History and Culture of Ancient Iran
ویراستار فارسی
دکتر علی جهانشاهی افشار
استادیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Jahan Shahi Afshar
Assistant Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
دکتر زهرا خزاعی راوری

مدیر اجرایی
دکتر حمید کاویانی پویا
دانشیار تاریخ ایران باستان
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: تاریخ ایران باستان
Hamid Kavyani Pooya
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: History ancient persia
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۶