درباره نشریه
ISSN:
2423-3722
eISSN:
2423-5652
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر امیر آزادی
سردبیر:
دکتر حسین نیک نهاد
جانشین سردبیر:
دکتر عبدالعلی محقق زاده
مدیر اجرایی:
ایمان کریم زاده
ویراستار فنی:
دکتر مانیکا نگهداری پور
ویراستار فنی:
دکتر دنا فیروزآبادی
کارشناس:
دکتر مینا زارعی
سایت اختصاصی:
tips.sums.ac.ir
تلفن:
071-32424128 ، داخلی: 297
دورنگار:
071-32424128 ، داخلی: 204
نشانی:
شیراز، کیلومتر 5 اتوبان شیراز - اصفهان، خیابان کارآفرین، دانشکده داروسازی ، کدپستی: 173451583
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/22
مدیر مسئول
دکتر امیر آزادی

Amir Azadi

سردبیر
دکتر حسین نیک نهاد
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی
Hossein Niknahad
Professor Faculty of Pharmacy
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology
جانشین سردبیر
دکتر عبدالعلی محقق زاده

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Abdolali Mohagheghzadeh

Shiraz University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر علی نخودچی
استاد دانشکده داروسازی
رشته تخصصی: داروسازی و تحویل دارو، فناوری دارویی
Ali Nokhodchi
Professor
Specialist: Pharmaceuticals and Drug Delivery, pharmaceutics, Pharmaceutical Technology
دکتر امین رستمی حجگان
استاد
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: شیمی آلی
Amin Rostami Hodjegan
Professor
University of Kurdistan
Specialist: Organic Chemistry
محمدمهدی امتی

Mohammad Mehdi Ommati

Mark Gumbleton
Mark Gumbleton

Specialist: Experimental Therapeutics
آیدین برنجیان

Aydin Berenjian
Faculty of Science and Engineering, University of Waikato, Hamilton, New Zealand
دکتر پدرام رفیعی

Pedram Rafiei

دکتر پویا فریدی

Pouya Faridi

Elias Adikwu

دکتر علیرضا فرومدی
دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Foroumadi
Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر یونس قاسمی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دارویی
Younes Ghasemi
Professor School of Pharmacy,
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Biotechnology
دکتر محمدرضا رویینی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی
Mohammad Reza Rouini
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacy
دکتر علی محمد تمدن
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فناوری نانو
Ali Mohammad Tamaddon
School of Advanced Medical Sciences and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Nanotechnology
دکتر عباس پرداختی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: صنعت داروسازی
Abbas Pardakhty

Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
دکتر محمدعلی شهبازی

Mohammad Ali Shahbazi

دکتر مسعود امانلو
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی و درمانی، شیمی دارویی
Massoud Amanlou
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Therapeutics, Medicinal chemistry
دکتر سید احمد امامی
استاد تمام فارماکوگنوزی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Seyed Ahmad Emami
Full Professor, pharmacognosy
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر محمودرضا معین

Mahmoudreza Moein

دکتر علی دهشهری

Ali Dehshahri

دکتر مهرداد حمیدی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: داروسازی
Mehrdad Hamidi
Professor Faculty of Pharmacy
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacotics
دکتر سها نمازی
دکتر سها نمازی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Soha Namazi

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر علیرضا حیدری

Ali Reza Heidari
Department of Chemistry, California South University, Irvine, California, USA
دکتر محمدحسین مروت
دانشیار مرکز تحقیقات علوم دارویی،
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: داروسازی، بیوتکنولوژی دارویی، بیوتکنولوژی ریز جلبکی، فرآورده های آرایشی و بهداشتی
Mohammad Hossein Morowvat

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر زهرا رضایی

دکتر هادی همیشه کار

Hadi Hamishehkar

دکتر فاطمه احمدی

Fatemeh Ahmadi

دکتر افشین محمدی بردبری

Afshin Mohammadi Bardbori

دکتر محمد محمد زرشناس

Mohammad , M Zarshenas

ویراستار فنی
دکتر مانیکا نگهداری پور

Manica Negahdaripour

دکتر دنا فیروزآبادی

Dena Firouzabadi

مدیر اجرایی
ایمان کریم زاده

Iman Karimzadeh

کارشناس
دکتر مینا زارعی

Mina Zarei

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۸