درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه گنبد کاووس
مدیر مسئول:
دکتر حجت الله جعفریان
سردبیر:
دکتر سعید برومندنسب
جانشین سردبیر:
دکتر معصومه فراستی
مدیرداخلی:
دکتر معصومه فراستی
کارشناس:
عارف جزایری
سایت اختصاصی:
nawee.gonbad.ac.ir
تلفن:
017-33261769
نشانی:
گنبدکاووس، دانشگاه گنبد کاووس، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی.
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/03
مدیر مسئول
دکتر حجت الله جعفریان
دکتر حجت الله جعفریان
دانشیار
دانشگاه گنبد کاووس
رشته تخصصی: تغذیه ماهی
Hojjatallah Jafarian
Associate Professor
Gonbad Kavous University
Specialist: Fish Nutrition
سردبیر
دکتر سعید برومندنسب
استاد دانشکده مهندسی علوم آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آبیاری وزهکشی
Saeid Boroomand Nasab
Professor Faculty of Water Engineering
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Irrigation and Drainage
جانشین سردبیر
دکتر معصومه فراستی

دانشگاه گنبد کاووس
Masoumeh Ferasati

Gonbad Kavous University
اعضای تحریریه
دکتر سعید برومندنسب
استاد دانشکده مهندسی علوم آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آبیاری وزهکشی
Saeid Boroomand Nasab
Professor Faculty of Water Engineering
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر عبدالمجید لیاقت
استاد دانشکده آب و خاک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Abdolmajid Liaghat
Professor School of Water and Soil
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر جهانگیر عابدی کوپایی
استاد تمام منابع آب، علوم و مهندسی آب، دانشکده مهندسی کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
Jahangir Abedi Koupai
Full Professor, Water Resources, Water Science and Engineering, College of Agriculture
Isfahan University of Technology
علی شاهنظری
استاد مهندسی آب
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Ali Shahnazari
Professor, Water Engineering Department
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دکتر نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Nematollah Jafarzadeh Haghighifard
Associate Professor Department of Environmental Health Engineering
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
وحید رضاوردی نژاد

دکتر محمود حبیب نژاد روشن
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Mahmood Habibnejad Roshan
Professor Department of natural resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دکتر حبیب خداوردیلو
دانشیار
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: Soil Physic
Habib Khodaverdiloo
Associate Professor
University of Urmia
Specialist: فيزيک و حفاظت خاک
مهندس محسن بنی اسدی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
Mohsen Baniasadi
Faculty member of Agricultural and Natural Resources Research Center
دکتر معصومه فراستی

دانشگاه گنبد کاووس
Masoumeh Ferasati

Gonbad Kavous University
مدیرداخلی
دکتر معصومه فراستی

دانشگاه گنبد کاووس
Masoumeh Ferasati

Gonbad Kavous University
کارشناس
عارف جزایری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۸