درباره نشریه
ISSN:
2783-2740
eISSN:
2783-2759
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند
مدیر مسئول:
ابراهیم محمدی
سردبیر:
دکتر علیرضا انوشیروانی
مدیرداخلی:
دکتر علی اکبر محمدی
ویراستار فارسی:
بهارک ولی نیا
ویراستار انگلیسی:
کتایون زارعی طوسی
کارشناس:
منیره توکلی
سایت اختصاصی:
islah.birjand.ac.ir
تلفن:
056-31026242
056-31026260
تلفن همراه:
09126978250
نشانی:
بیرجند، دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات ، کدپستی: 9717434765
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/14
مدیر مسئول
ابراهیم محمدی
دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Mohammadi
Associate Professor, department of persian language and literature
University of Birjand
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر علیرضا انوشیروانی
استاد تمام ادبیات تطبیقی و بین رشته ای
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: نقد ادبی، ادبیات و سینما، ادبیات تطبیقی، مطالعات بین رشته ای
Alireza Anushiravani
Full Professor, Comparative Literature, College of Literature & Humanities
University of Shirazu
Specialist: Comparative literature, Literary Criticism
اعضای تحریریه
دکتر حسن جوادی

حافظ صبری

حمید دباشی

دکتر علیرضا انوشیروانی
استاد تمام ادبیات تطبیقی و بین رشته ای
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: نقد ادبی، ادبیات و سینما، ادبیات تطبیقی، مطالعات بین رشته ای
Alireza Anushiravani
Full Professor, Comparative Literature, College of Literature & Humanities
University of Shirazu
Specialist: Comparative literature, Literary Criticism
دکتر محمد بهنام فر
استاد رشته زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات
دانشگاه بیرجند
Mohammad Behnamfar
Professor, Department of Persian Language and Literature
University of Birjand
دکتر علی خزاعی فرید
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Ali Khazaee Farid
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Translation Studies
دکتر سعید رحیمیان
استاد بخش فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی - عرفان اسلامی
Saeed Rahimian
Professor, Islamic philosophy and theology
University of Shirazu
Specialist: Islamic Philosophy Theology and Mysticism
دکتر حجت رسولی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hojat Rasuli
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Arabic Litrature
دکتر علی اکبر سام خانیانی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Aliakbar Samkhaniani
Associate Professor, Persian language & literature, University of Birjand
دانشگاه بیرجند
Specialist: Persian Language & Literature
دکتر جلال سخنور
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ادبیات معاصر آمریکایی، زبان و ادبیات انگلیسی، شعر رمانتیک
Jalal Sokhan Var
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: English Language and Literature, Romantic Poetry, Contemporary American Literature
اکبر شایان سرشت
دانشیار
دانشگاه بیرجند
دکتر نعمت الله فاضلی
استاد تمام پژوهشکده مطالعات اجتماعی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: انسان شناسی اجتماعی، فلسفه
Nematollah Fazeli
Full Professor, Social Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Social Anthropology, فلسفه
ابراهیم محمدی
دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Mohammadi
Associate Professor, department of persian language and literature
University of Birjand
Specialist: Persian Language and Literature
کریم اسلاملوییان
استاد اقتصاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد
Karim Eslamloueyan
Professor, Economics
University of Shirazu
Specialist: Economics
عظیم طهماسبی
عظیم طهماسبی

دکتر غلامحسین غلامحسین زاده
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Gholam Hosein Gholamhoseinzadeh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر فرزانه فرحزاد
استاد تمام مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Farzaneh Farahzad
Full Professor, English Translation Studies
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Translation Studies
دکتر شهرام یوسفی فر
استاد گروه تاریخ
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اجتماعی ایران
Shahram Yosefifar
Professor History Group
Specialist: History, Iranian social history
David Damrosch‎

Dick Davis

Kamran Rastegar

Marie Thérèse Abdelmessih

Rebecca Ruth Gould

Gayatri C. Spivak

ویراستار فارسی
بهارک ولی نیا

ویراستار انگلیسی
کتایون زارعی طوسی

مدیرداخلی
دکتر علی اکبر محمدی
استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه بیرجند
دانشگاه بیرجند
Ali Akbar Mohammadi
Assistant Professor, Literature and Humanities Department
University of Birjand
کارشناس
منیره توکلی
منیره توکلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۸۰