درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
موسسه طنین نوین عدالت جاهد و موسسه تابع
مدیر مسئول:
دکتر سید محمدرضا موسوی فرد
سردبیر:
دکتر جمال بیگی
جانشین سردبیر:
افشین متقی دستنایی
دبیراجرایی:
حسین نوروزیان
سایت اختصاصی:
www.qjpla.ir
نشانی:
تهران، اشرفی اصفهانی، خیابان ناطق نوری، جنب شهرداری، مجتمع شمیم، طبقه ششم، واحد (5)
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/17
مدیر مسئول
دکتر سید محمدرضا موسوی فرد
استادیار حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی حقوق جزا ، دکترای تخصصی روابط بین الملل
Seyed Mohammadreza Mousavifard
Assistant Professor, Criminal law
Semnan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Criminal Law PhD, International Relations PhD
سردبیر
دکتر جمال بیگی
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
رشته تخصصی: حقوق کیفری و جرم شناسی
Jamal Beigi
Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology
Maraghe Branch, Islamic Azad University
Specialist: Criminal Law and Criminology
جانشین سردبیر
افشین متقی دستنایی
دانشیار جغرافیای سیاسی،علوم جغرافیایی
دانشگاه خوارزمی
Afshin Mottaghi
Associate Professor, Political geography, geography
Kharazmi University
اعضای تحریریه
دکتر مهدی ذوالفقاری

دکتر علیرضا تقی پور

سعید عطار

رشته تخصصی: علوم سیاسی
Saeed Attar

Specialist: political science
دکتر محمدرسول آهنگران
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Mohammad Rasoul Ahangaran
Associate Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Islamic jurisprudence
دکتر علی اکبر ایزدی فرد
استاد تمام فقه و حقوق
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Ali Akbar Ezadifard
Full Professor, Jurisprudence and Law
University of Mazandaran
دکتر محمدجاسم محمدالعتابی

دکتر حسین عبدالله عبدالرضا

دکتر پیروز مجتهدزاده
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Pirouz Mojtahedzadeh
Professor Faculty of Humanities
Tarbiat Modares University
Specialist: political geography
دبیراجرایی
حسین نوروزیان
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
رشته تخصصی: حقوق کیفری و جرم شناسی
Hosein Norozian
Phd Student, Criminal law and criminology, Islamic Azad University, Semnan branch
Semnan Branch, Islamic Azad University
Specialist: criminal law and criminalogy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۶
تعداد مطالب دارای متن
۶