درباره نشریه
eISSN:
2676-3346
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه هوافضا
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا نوابی
سردبیر:
دکتر میرمهدی سیداصفهانی
مدیر اجرایی:
میلاد عظیمی
سایت اختصاصی:
www.ijrrs.com
نشانی:
تهران، میدان صنعت، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، بن بست هوافضا، پژوهشکده هوا فضا ، کدپستی: 1465774111
تلفن:
021-88366035 ، داخلی: 135
دورنگار:
021-88366035 ، داخلی: 136
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/30
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا نوابی

Mohammad Reza Nawabi

سردبیر
دکتر میرمهدی سیداصفهانی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mir Mehdi Seyed Esfahani
Professor Faculty of Industrial Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Reliability
اعضای تحریریه
Alireza Ahmadi

علیرضا علیخانی
علیرضا علیخانی

دکتر میرمهدی سیداصفهانی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mir Mehdi Seyed Esfahani
Professor Faculty of Industrial Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Reliability
محمدعلی فارسی
محمدعلی فارسی

Mohammad Modarres

رامین کمالی مقدم

Ramin Kamali Moghadam

M. R Nematolahi

محمد پورگل

M. -Mohammad Pourgol

دکتر سید حسین پورتاکدوست
استاد تمام مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا
Seyed Hossein Pourtakdoust
Full Professor, Aerospace Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Aerospace Engineering
K Trivedi

Vijay Vir Singh

Enrico Zio

مدیر اجرایی
میلاد عظیمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۸