درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه لرستان
مدیر مسئول:
دکتر افسانه عبدلی
سردبیر:
دکتر سعید فرح بخش
سایت اختصاصی:
jaie.lu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/29
مدیر مسئول
دکتر افسانه عبدلی

Afsaneh Abdoli

سردبیر
دکتر سعید فرح بخش
دانشیار مدیریت آموزشی،علوم تربیتی، دانشگاه لرستان
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)
Saeed Farahbakhsh
Associate Professor, Education
University of Lorestan
Specialist: Educational Sciences (Educational Management)
اعضای تحریریه
دکتر عزت الله قدم پور
استاد تمام رشته روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان
دانشگاه لرستان
Ezatolah Ghadampour
Full Professor, dapartment of psychology
University of Lorestan
دکتر ایرج نیک پی
دانشیار مدیریت آموزشی
دانشگاه لرستان
Iraj Nikpay
Associate Professor, Educational management
University of Lorestan
دکتر محمودرضا مرادیان
استادیار ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه لرستان
Mahmoodreza Moradian
Assistant Professor, English Department
University of Lorestan
دکتر ناصر شیربگی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)
Naser Shirbagi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences (Educational Management)
دکتر سیروس قنبری
استاد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Siroos Ghanbari
Professor, Educational Administration
Bu-Ali Sina University
Specialist: Educational Administration
دکتر جواد حاتمی
استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی- طراحی آموزشی - مطالعات برنامه درسی
Javad Hatami

Specialist: Educational Technology, Instructional Design - Curriculum Studies
علی اکبر امین بیدختی
استاد مدیریت آموزشی
دانشگاه سمنان
Aliakbar Aminbeidokhti
Professor, educational administration
Semnan University
دکتر سید محمد شبیری
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش محیط زیست
Seyed Mohammad Shobeiri
professor
Payame Noor University
Specialist: Environmental Education
دکتر پرویز شریفی درآمدی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی کودکان استثنایی
Parviz sharifi Dar Amadi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology of Exceptional Children
دکتر عباسعلی رستمی نسب
استاد تمام فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Abbas Ali Rostaminasab
Full Professor, Philosophy of education
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: philosophy of education
دکتر داود میرزایی فر

Davod Mirzai Far