درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر کامبیز بازرگان
سردبیر:
دکتر محمدعلی حاج عباسی
ویراستار فارسی:
فرحناز نصیری
با همکاری:
انجمن علوم خاک ایران
سایت اختصاصی:
jsssi.iut.ac.ir
تلفن:
031-33912797
نشانی:
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، کتابخانه مرکزی و انتشارات ، کدپستی: 8415683111
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/25
مدیر مسئول
دکتر کامبیز بازرگان
استادیار
موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: شیمی و حاصلخیزی خاک
Kambiz Bazargan
Assistant Professor
Specialist: Soil chemistry and fertility
سردبیر
دکتر محمدعلی حاج عباسی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیک و حفاظت خاک
Mohammad Ali Hajabbasi
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Physics and Soil Conservation
اعضای تحریریه
دکتر حسین اسدی
دانشیار علوم خاک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: خاکشناسی
Hossin Asadi
Associate Professor, Soil Science
University of Tehran
Specialist: Soil science
دکتر حسین بشارتی
استاد موسسه تحقیقات خاک و آب موسسه تحقیقات آب و خاک
رشته تخصصی: میکروبیولوژی خاک
Hossin Besharati
Professor of Soil and Water Research Institute Water and Soil Research Institute
Specialist: Soil microbiology
Wim M Cornelis

محمدهادی فرپور
محمدهادی فرپور

عباس فرشاد

Abbas Farshad

دکتر امیر فتوت
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: شیمی و حاصلخیزی خاک، علوم خاک
Amir Fotovat
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Soil Science
دکتر منوچهر گرجی
استاد تمام علوم و مهندسی خاک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرسایش و حفاظت خاک، حفاظت و مدیریت خاک
Manouchehr Gorji
Full Professor, Soil Science & Engineering
University of Tehran
Specialist: Soil conservation & Management, Soil Erosion & Conservation
دکتر سعید حجتی
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: کانی شناسی، ارزیابی، تشکیل و طبقه بندی خاکها
Saeed Hojati
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Mineralogy, Evaluation, Formation and Classification of Soils
دکتر حسین خادمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: یدایش و رده بندی خاکها
Hossein Khademi
Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: Soil identification and classification
Thomas Keller

دکتر حبیب خداوردیلو
دانشیار
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: Soil Physic
Habib Khodaverdiloo
Associate Professor
University of Urmia
Specialist: فيزيک و حفاظت خاک
Amrakh I Mamedov

Ahmet R Mermut

دکتر محمدرضا مصدقی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: علوم خاک
Mohammad Reza Mosadeghi
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Soil Science
دکتر محمدرضا نیشابوری
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم خاک، فیزیک خاک و روابط آبی گیاه
Mohamad reza Nishabori
Professor
University of Tabriz
Specialist: Soil Sciences, Soil Physics and Plant Water Relationships
Taskin Oztas

دکتر محمدحسن روزی طلب
استاد بازنشسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: خاکشناسی
Mohammad Hasan Rouzitlab
Retired Professor of Agricultural Research, Education and Promotion
Specialist: خاکشناسي
دکتر مهدی شریفی

Mehdi Sharifi

دکتر محسن شکل آبادی

Mohsen Sheklabadi

دکتر حمید سیادت
استاد بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: فیزیک خاک (رابطه آب، خاک، گیاه). بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب
Hamid Siadat
Retired Professor of Soil and Water Research Institute
Specialist: Soil physics (water, soil, plant) relationship. Retired Soil and Water Research Institute
Norair Toomanian

Adrian Unc

دکتر محسن زارع

Mohsen Zare

دکتر محمد محمدی
دانش آموخته دکتری مهندسی عمران مهندسی آب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، مهندسی سازه های آبی، مهندسی عمران، استفاده مجدد از فاضلاب ، هیدرولیک شبکه های آب و فاضلاب
Mohammad Mohammadi
.Ph.D, Civil
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Civil engineering Hydraulic and structural engineerung, Civil engineering, Irrigation engineering
Ibrahim Halil Yanardağ

Khan Alam

ویراستار فارسی
فرحناز نصیری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۶
تعداد مطالب دارای متن
۶