درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مدیر مسئول:
دکتر سیف الله فضل اللهی قمشی
سردبیر:
دکتر حسین خنیفر
مدیرداخلی:
نجمه باقریان
سایت اختصاصی:
jiem.qom.iau.ir
نشانی:
قم، پردیسان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، حوزه معاونت پژوهش و فناوری
تلفن:
025-32807171
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/19
مدیر مسئول
دکتر سیف الله فضل اللهی قمشی
دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی،قم، ایران.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Seyfollah Fazlollahi Khomshi
Associate Professor, Department of educational sciences
Qom Branch, Islamic Azad University
Specialist: Educational sciences
سردبیر
دکتر حسین خنیفر
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آموزشی
Hossein Khanifar
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Education Management
اعضای تحریریه
امیرحسین محمد داوودی
دانشیار مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Amir Hossein Mohammaddavoudi
Associate Professor, Department of Educational management
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Specialist: educational management
رمضان جهانیان

Ramezan Jahanian

فائزه ناطقی

جعفر رحمانی

دکتر سید احمد رهنمایی
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Sayyed Ahmad Rahnemaei
Associate Professor Imam Khomeini Institute of Education and Research
حسینعلی تقی پور

دکتر محمود ابوالقاسمی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Mahmoud Abolghasemi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
مدیرداخلی
نجمه باقریان

رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Najmeh Bagherian