درباره نشریه
ISSN:
2645-596X
eISSN:
2645-5960
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر جان الله کریمی مطهر
سردبیر:
دکتر جان الله کریمی مطهر
جانشین سردبیر:
دکتر مهدی محمدبیگی
ویراستار انگلیسی:
دکتر سید مصطفی حسینی
سایت اختصاصی:
brjofls.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، گروه زبان های خارجی ، کدپستی: 1437774681
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/22
مدیر مسئول
دکتر جان الله کریمی مطهر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات روسی
Janollah Karimi Motahar
Professor
University of Tehran
Specialist: Russian language and language
سردبیر
دکتر جان الله کریمی مطهر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات روسی
Janollah Karimi Motahar
Professor
University of Tehran
Specialist: Russian language and language
جانشین سردبیر
دکتر مهدی محمدبیگی

رشته تخصصی: زبانشناسی تطبیقی
Mehdi Mohammad Beygi

Specialist: Comparative Linguistics
اعضای تحریریه
دکتر جان الله کریمی مطهر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات روسی
Janollah Karimi Motahar
Professor
University of Tehran
Specialist: Russian language and language
دکتر علی بیات
دانشیار تاریخ وتمدن ملل اسلامی، گروه تاریخ وتمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ وتمدن ملل اسلامی
Ali Bayat
Associate Professor, History and Civilization of Islamic Nation
University of Tehran
Specialist: History and Civilization of Islamic Nation
دکتر نجمه شبیری
دکتر نجمه شبیری

دکتر مرضیه یحیی پور
استاد تمام زبان و ادبیات روسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی
Marzieh Yahyapour
Full Professor, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Russian language and literature
دکتر محمد احمدی صفا
دانشیار آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبانهای خارجی
Mohammad Ahmadi Safa
Associate Professor, English Department
Bu-Ali Sina University
Specialist: Foreign Languages
دکتر حسین غلامی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی
Hossein Gholami
Professor
University of Tehran
Specialist: Russian language and literature
محمدحسین حدادی

مازیار مهیمنی

محمدحسین رمضان کیایی

دکتر محمدهادی محمودی
گروه زبان انگلیسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mohamad Hadi Mahmoodi

Bu-Ali Sina University
سهراب آذرپرند

محمدرضا فخر روحانی
محمدرضا فخر روحانی

Mohammad Reza Fakhr Roohani

دکتر مهدی محمدبیگی

رشته تخصصی: زبانشناسی تطبیقی
Mehdi Mohammad Beygi

Specialist: Comparative Linguistics
Naima Benicha Zayani

ویراستار انگلیسی
دکتر سید مصطفی حسینی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، ادبیات تطبیقی، مطالعات ترجمه
Mostafa Hosseini
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
Bu-Ali Sina University
Specialist: English Language and Literature, Comparative Literature, Translation Studies
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۹