درباره نشریه
eISSN:
2783-3232
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر آزیتا افراشی
سردبیر:
دکتر احمد پاکتچی
مدیر اجرایی:
نسترن حاجی زاده سابق
ویراستار فارسی:
مهلا آرین پور
ویراستار انگلیسی:
دکتر کامیار جولایی
سایت اختصاصی:
jencst.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان داود رشیدی (معارف سابق)، بن بست دانش، پلاک1، ساختمان پژوهشکده دانشنامه نگاری ، کدپستی: 1997743881
تلفن همراه:
09917308121
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/22
مدیر مسئول
دکتر آزیتا افراشی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Azita Afrashi
Associate Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
سردبیر
دکتر احمد پاکتچی
دانشیار علوم قرآن و حدیث
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ahmad Pakatchi
Associate Professor, Quran and Hadith Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Quran and Hadith Sciences
اعضای تحریریه
دکتر نجفقلی حبیبی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی
Najaf Gholi Habibi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic Philosophy and Wisdom
دکتر علیرضا مدقالچی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آموزشی ریاضی
Ali Reza Medghalchi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Mathematical Education
دکتر سید صادق سجادی
دکتر سید صادق سجادی

Seyyed Sadegh Sajjadi

دکتر جواد فرهودی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هیدرولیک، سازه های هیدرولیکی
Javad Farhoudi
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Hydraulics, hydraulic structures
دکتر ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature
دکتر منوچهر اکبری بیرق
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Manouchehr Akbari
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
پگاه مصلح

دکتر حسن ابراهیمی
دانشیار فلسفه و کلام اسلام، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
Hassan Ebrahimi
Associate Professor, Islamic Philosophy and Theology (KALAM)
University of Tehran
عباس سعیدی
پژوهشگر مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Saidi
Researcher, Persian Literature Studies
Tarbiat Modares University
مسعود رضایی

اصغر اسمعیلی
استادیار پژوهشکده دانشنامه نگاری
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Asghar Esmaeili
Assistant Professor, Encyclopedia Faculty
Institute For Humanities And Cultural Studies
ویراستار فارسی
مهلا آرین پور

Mahla Arianpour

ویراستار انگلیسی
دکتر کامیار جولایی
کارشناس زبانشناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبانشناسی همگانی
Kamyar Joulaei
Expert, linguistics
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: General Linguistics
مدیر اجرایی
نسترن حاجی زاده سابق

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۵