درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه قم
مدیر مسئول:
دکتر غلامعلی قاسمی
سردبیر:
دکتر مصطفی فضایلی
سایت اختصاصی:
ijicl.qom.ac.ir
تلفن همراه:
09351432903
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/19
مدیر مسئول
دکتر غلامعلی قاسمی
دانشکده حقوق
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Gholam Ali Ghasemi
School of Law
University of Qom
Specialist: International law
سردبیر
دکتر مصطفی فضایلی
دانشیار حقوق بین الملل، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Mostafa Fazaeli
Associate Professor, Department of International Law
University of Qom
Specialist: International Law, Human Rights, Humanitarian Law
اعضای تحریریه
دکتر ابراهیم بیگ زاده
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Ebrahim Beigzadeh
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
دکتر سید محمد قاری سیدفاطمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق
Seyyed Mohammad Ghari Seyyed Fatemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Law
دکتر سید قاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Ghasem Zamani
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
دکتر سید جمال سیفی
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyyed Jamal Seifi
Associate Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
Daniel Joyner

Emilia Justyna Powell

دکتر محمدجواد جاوید
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Javad Javid
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: public rights
دکتر محمود حکمت نیا
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mahmoud Hekmatnia
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Private law
ابراهیم عبدی پورفرد
گروه حقوق خصوصی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ebrahim Abdipour Fard

University of Qom
Specialist: Private law
دکتر محمد حبیبی مجنده
دانشیار
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Mohammad Habibi Mojandeh
Associate Professor
Mofid University
Specialist: International Law
Dikran M. Zenginkuzucu

دکتر مصطفی فضایلی
دانشیار حقوق بین الملل، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Mostafa Fazaeli
Associate Professor, Department of International Law
University of Qom
Specialist: International Law, Human Rights, Humanitarian Law
دکتر سید یاسر ضیایی
دانشیار رشته حقوق بین الملل، گروه حقوق بین الملل و عمومی، دانشکده حقوق
دانشگاه قم
Seyed Yaser Ziaee
Associate Professor, International Law
University of Qom
Giancarlo Anello

Sandrine Maljean-Dubois

Fabio Ratto Trabucco

Priscila Machado Martins

Rafał Adamus

Daniel Austin

Mohamed A. Arafa

Klevtsov Kirill Konstantinovich

Giuseppe Di Genio

Nafees Ahmad

Kamal Halili Hassan

Habil Andrzej Gorgol

دکتر پرویز باقری

Parviz Bagheri

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۵