درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
علیرضا قاسمی زاد
مدیر مسئول:
علیرضا قاسمی زاد
سردبیر:
علیرضا قاسمی زاد
سایت اختصاصی:
jopre.ir
تلفن همراه:
09177135567
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/24
صاحب امتیاز
علیرضا قاسمی زاد
دانشیار مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Alireza Ghasemizad
Associate Professor, Educational Administration
Kazerun Branch, Islamic Azad University
مدیر مسئول
علیرضا قاسمی زاد
دانشیار مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Alireza Ghasemizad
Associate Professor, Educational Administration
Kazerun Branch, Islamic Azad University
سردبیر
علیرضا قاسمی زاد
دانشیار مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Alireza Ghasemizad
Associate Professor, Educational Administration
Kazerun Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
کامران محمدخانی
دانشیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Kamran Mohammad Khani
Associate Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Higher Education Management
دکتر رشید ذوالفقاری زعفرانی

رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Rashid Zolfaghari Zafarani

دکتر زهره شکیبایی
استاد
Zohreh Shakibaei

دکتر حسین افلاکی فرد
استادیار
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: مطالعات برنامه ریزی درسی
Hoosein Aflakifard
Associate Professor
Farhangian University
Specialist: curriculum Studies
دکتر زهرا خواجه ای
دکتر زهرا خواجه ای

دکتر عیسی دهانی
دکتر عیسی دهانی

دکتر شهناز علیان عجم
دکتر شهناز علیان عجم

علیرضا قاسمی زاد
دانشیار مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Alireza Ghasemizad
Associate Professor, Educational Administration
Kazerun Branch, Islamic Azad University
دکتر مریم عباسی
دکتر مریم عباسی

دکتر امین باقری
دکتر امین باقری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۳