درباره نشریه
eISSN:
2981-0337
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول:
مرضیه موسوی خامنه
سردبیر:
دکتر خدیجه سفیری
سایت اختصاصی:
ijosed.alzahra.ac.ir
تلفن:
021-88212578
نشانی:
تهران، میدان شیخ بهایی شمالی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ، کدپستی: 1993893973
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/30
مدیر مسئول
مرضیه موسوی خامنه

سردبیر
دکتر خدیجه سفیری
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Khadige Safiri
Professor
University of Alzahra
Specialist: جامعه شناسي
اعضای تحریریه
زهرا افشاری

Zahra Afshari

دکتر حسین ایمانی جاجرمی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
Hossein Imani Jajarmi
Associate Professor, Development and social policy
University of Tehran
دکتر سوسن باستانی
استاد گروه جامعه شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Sosan Bastani
Professor
University of Alzahra
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر محمد حریری اکبری
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Mohammad Hariri Akbari
Professor
University of Tabriz
Specialist: social Sciences
دکتر حسین راغفر
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: اقتصاد نظری و علوم بانکی، اقتصاد خرد، اقتصاد خرد، اقتصاد نظری و علوم بانکی
Hosein Raghfar
Professor
University of Alzahra
Specialist: Microeconomics, Theoretical Economics and Banking Sciences
دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohhamad Javad Zahedi Mazandarani
Professor Social Sciences Department
Payame Noor University
Specialist: Sociology
دکتر خدیجه سفیری
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Khadige Safiri
Professor
University of Alzahra
Specialist: جامعه شناسي
دکتر ملیحه شیانی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Malihe Shiani
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر اکبر طالب پور
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
Akbar Talebpour

دکتر محمد عباس زاده
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: Sociology، Methodology
Mohammad Abbaszadeh
Professor, Department of Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Sociology, Methodology
دکتر مریم قاضی نژاد
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Maryam Ghazi Nejad
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Sociology
دکتر افسانه کمالی
استادیار گروه علوم اجتماعی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Afsaneh Kamali
Assistant Professor, Social Sciences
University of Alzahra
Specialist: Sociology
مرضیه موسوی خامنه

دکتر سید یعقوب موسوی

رشته تخصصی: چامعه شناسی
Seyed Yaghoub Mousavi

Specialist: sociolohy
دکتر شراره مهدی زاده
دانشیار
دانشگاه الزهرا
Sharareh Mehdizadeh
Associate Professor
University of Alzahra
دکتر سید محمدصادق مهدوی
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Mohammad Sadeq Mahdavi
Professor science and research unite
Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
سید فرید العطاس
سید فرید العطاس

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۴