درباره نشریه
ISSN:
2538-3671
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر سعید داودآبادی فراهانی
مدیر مسئول:
دکتر سعید داودآبادی فراهانی
سردبیر:
محمد تقی پور
سایت اختصاصی:
johi.ir
تلفن:
025-32856078
دورنگار:
025-32854955
نشانی:
قم، شهرک قدس، آوینی جنوبی 6، پلاک 48، واحد1 ، کدپستی: 3716174581
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/29
صاحب امتیاز
دکتر سعید داودآبادی فراهانی
دکتر سعید داودآبادی فراهانی

Saeid Davoodabadi Farahani

مدیر مسئول
دکتر سعید داودآبادی فراهانی
دکتر سعید داودآبادی فراهانی

Saeid Davoodabadi Farahani

سردبیر
محمد تقی پور

Mohammad Taghi Pour

اعضای تحریریه
دکتر اسدالله ضیاء
دکتر اسدالله ضیاء

دکتر حسین عندلیب
دکتر حسین عندلیب
استاد
رشته تخصصی: حوزه و دانشگاه
محمدرضا ایروانی
محمدرضا ایروانی

دکتر سید محمدرضا موسوی فرد
استادیار حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی حقوق جزا ، دکترای تخصصی روابط بین الملل
Seyed Mohammadreza Mousavifard
Assistant Professor, Criminal law
Semnan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Criminal Law PhD, International Relations PhD
دکتر ساغر سلمانی نژاد
دکتر ساغر سلمانی نژاد

دکتر سکینه سجودی
استادیار اقتصاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد
Sakineh Sojoodi
Assistant Professor, Economics
University of Tabriz
Specialist: Economics
دکتر محمدایوب یوسفزی
دکتر محمدایوب یوسفزی

دکتر میر محمدظاهر حیدری
دکتر میر محمدظاهر حیدری

ماریوس ونتر
ماریوس ونتر

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۳