درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی آپادانا
مدیر مسئول:
دکتر آیدا مخترع
سردبیر:
دکتر علی اصغر حاتمی
مدیر اجرایی:
مهدی عاشور
مدیرداخلی:
مهندس قاسم کشاورزی
ویراستار فارسی:
مهدی عاشور
ویراستار علمی:
مهندس قاسم کشاورزی
سایت اختصاصی:
jmirl.apadana.ac.ir
تلفن همراه:
09014263232
نشانی:
شیراز، منطقه شهرداری یک، میدان معلم، خیابان ایمان شمالی، ساختمان مرکزی موسسه آموزش عالی آپادانا ، کدپستی: 7187985443
دورنگار:
071-33605031
تلفن:
071-36987
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/12
مدیر مسئول
دکتر آیدا مخترع

سردبیر
دکتر علی اصغر حاتمی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
ali asghar Hatami
Associate Professor aculty of law and political science
University of Shirazu
Specialist: private law
مدیر اجرایی
مهدی عاشور

اعضای تحریریه
دکتر علی اصغر حاتمی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
ali asghar Hatami
Associate Professor aculty of law and political science
University of Shirazu
Specialist: private law
دکتر محمدرسول آهنگران
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Mohammad Rasoul Ahangaran
Associate Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Islamic jurisprudence
دکتر حسن حق شناس
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Hassan Haghshenas
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر سید مجتبی واعظی
دانشیار حقوق عمومی
دانشگاه شیراز
Seyed Mojtaba Vaezi
Associate Professor, Public Law
University of Shirazu
دکتر جواد صالحی
دانشیار گروه حقوق
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حقوق بین الملل کیفری، حقوق بین الملل دریاها، حقوق سرمایه گذاری خارجی
Javad Salehi
Associate Professor, Faculty of Law
Payame Noor University
دکتر ابراهیم عباسی
دانشیار علوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ebrahim Abbassi
Associate Professor, Political Sciences, Shiraz University
University of Shirazu
Specialist: Political Sciences
دکتر افشین جعفری
دانشیار حقوق
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Afshin Jafari
Associate Professor, Faculty Social Sciences
Payame Noor University
Specialist: International Law
دکتر حسین آل کجباف
دانشیار گروه حقوق
دانشگاه پیام نور
Hossei Alekajbaf
Associate Professor, Department of Law
Payame Noor University
دکتر محمدابراهیم شمس ناتری

دکتر علیرضا تقی پور

دکتر ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
دانشیار گروه الهیات، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی
خراسان رضوی
رشته تخصصی: الهیات (فقه، اصول، حقوق)
Abolfazl Alishahighalehjoughi
Associate Professor, farhangiyan
خراسان رضوی
Specialist: Theology, usoul, law, Islamic law
حسین آقایی جنت مکان
دانشیار حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حقوق کیفری و جرم شناسی
Hussein Aghaei Jannat Makan
Associate Professor, faculty of law and political sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Criminal law
دکتر حسن خسروی

دکتر آیدا مخترع

محمدجواد سامی
استادیار حقوق
موسسه آموزش عالی آپادانا
رشته تخصصی: تاریخ ایران - حقوق جزا
Mohammad Javad Sami
Assistant Professor, law
Apadana Institute of Higher Education
Specialist: history - law
دکتر عبدالکریم شاحیدر

دکتر علی غلامعلی

ویراستار فارسی
مهدی عاشور

ویراستار علمی
مهندس قاسم کشاورزی

مدیرداخلی
مهندس قاسم کشاورزی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۶