درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه سوره
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین ساعی
سردبیر:
دکتر سید علی قاسم زاده
مدیر اجرایی:
محمدرضا وحیدزاده
سایت اختصاصی:
rrl.soore.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، میدان فردوسی، کوچه شاهرود، پلاک 7 ، کدپستی: 1599937313
تلفن:
021-88809414
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/01
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین ساعی
استادیار گروه ژورنالیسم و خبر دانشکده ارتباطات و رسانه
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: علوم ارتباطات، سیاستگذاری رسانه، رسانه و دین، مطالعات رسانه های جدید
Mohammad Hossein Saei
Assistant Professor, Journalism and News Department of Communication and Media Faculty
Iran Broadcasting University
Specialist: Communication Sciences, Media Public Policy, Media and Religion, New Media Studies
سردبیر
دکتر سید علی قاسم زاده
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Ali Ghasem Zade
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر مهدی محبتی
دانشیار
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mehdi Mohabbati
Associate Professor
University of Zanjan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر غلامرضا پیروز
استاد ادبیات
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Gholamreza Pirouz
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Farsi Litrature
دکتر فاطمه کوپا
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Fatemeh Koupa
Professor
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی صفایی سنگری
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Safayi Sangari
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر امیدعلی مسعودی
دانشیار علوم ارتباطات دانشکده فرهنگ وارتباطات
دانشگاه سو.ره
رشته تخصصی: علوم ارتباطات اجتماعی
Omid Ali Masoudi
Associate Professor, Mass Communicatio
دانشگاه سو.ره
Specialist: social relations, Mass Communication
دکتر محمداقبال شاهد

مدیر اجرایی
محمدرضا وحیدزاده

رشته تخصصی: ادبیات و هنر
Mohamadreza Vahidzadeh