درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
مدیر مسئول:
دکتر حسن نصرالله زاده ساروی
سردبیر:
دکتر سید محمدوحید فارابی
مدیرداخلی:
غلامرضا دریانبرد
ویراستار فارسی:
مهندس آسیه مخلوق
سایت اختصاصی:
fcsj.areeo.ac.ir
نشانی:
ساری، جاده دریا، فرح آباد، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
تلفن:
011-33462508
دورنگار:
011-33462495
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/21
مدیر مسئول
دکتر حسن نصرالله زاده ساروی
رییس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
Hassan Nasrollahzadeh Saravi

سردبیر
دکتر سید محمدوحید فارابی
استادیار شیلات، تکثیر و پرورش آبزیان، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
رشته تخصصی: تکثیر و پرورش آبزیان (سیستم تنظیم یونی اسمزی)
Sayyed Mohammad Vahid Farabi
Assistant Professor, Fisheries, Aquaculture, Caspian Sea Ecology Research Center
Specialist: Aquaculture (Ion-Osmo regulation system)
اعضای تحریریه
دکتر رضا صفری

دکتر حسن فضلی
دانشیار پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
رشته تخصصی: ارزیابی و مدیریت ذخایر آبزیان
Hasan Fazli
Associate Professor, Fish stock assessment
Specialist: Fish stock assessment and management
دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری
استاد گروه شیلات
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تغذیه آبزیان
Abdolmohammad Abedian Kenari
Professor Fisheries Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Feeding on aquatic animals
مسعود هدایتی فرد

Masoud Hedayatifard

دکتر حسین اورجی

Hossein Ouraji

دکتر محمدعلی افرائی بندپی

دکتر مریم قیاسی

Maryam Ghiasi

دکتر ابوالقاسم روحی
استادیار پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
رشته تخصصی: بیولوژی دریا
Aboulghasem Roohi
Assistant Professor, Ecology
Specialist: Marine biology
دکتر مهدی نادری جلودار

دکتر علی طاهری امیری

ویراستار فارسی
مهندس آسیه مخلوق
کارشناس
Asieh Makhlough

مدیرداخلی
غلامرضا دریانبرد
مربی بیولوژی و ارزیابی ذخایر
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
رشته تخصصی: بیولوژی، ارزیابی ذخایر، GIS
Gholamreza Daryanabard
Instructor, Biology and Stock Assessment
Specialist: Biology, Stock assessment, GIS
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۵