درباره نشریه
ISSN:
2008-9856
eISSN:
3783-5448
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر اسدالله متاجی
سردبیر:
دکتر اسدالله متاجی
مدیرداخلی:
دکتر جلیل ایمانی
ویراستار فارسی:
سمیه اسمعیلی
ویراستار انگلیسی:
سید پژمان حسینی شکرابی
تلفن:
021-44867275
دورنگار:
021-44867544
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه ستاری شمال، میدان دانشگاه به سمت حصارک، دانشگاه علوم و تحقیقات، پس از پارکینگ طبقاتی، بلوک 2 آموزشی، طبقه 7
سایت اختصاصی:
jrnr.srbiau.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/11
مدیر مسئول
دکتر اسدالله متاجی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Asadollah Mattaji
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر اسدالله متاجی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Asadollah Mattaji
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر حسن احمدی
استاد دانشکده منابع طبیعی،گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی کویر، علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی
Hasan Ahmadi
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Desert Geomorphology, Water Science & Engineering - Irrigation & Drainage
دکتر عباس بانج شفیعی
دانشیار گروه جنگلداری
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جنگلداری و مدیریت جنگل
Abbas Banj Shafiei
Associate Professor
University of Urmia
Specialist: Forestry
دکتر محمد جعفری
رییس مرکز مطالعات بین الملل بیابان دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتعداری
Mohammad Jafari
Head of the Center for International Desert Studies Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Rangeland
دکتر زینب جعفریان جلودار
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Zeynab Jafarian Jelodar
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دکتر حبیب الله خادمی اسلام
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Habibollah Khademi Eslam
professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
دکتر پدرام عطارد
دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ریز اقلیم شناسی جنگل
Pedram Attarod
Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Jungle Climatology
دکتر سعید کاظمی نجفی
استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
دانشگاه تربیت مدرس
Saeed Kazemi Najafi
Professor Faculty of Natural Resources and Marine Sciences
Tarbiat Modares University
دکتر اسدالله متاجی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Asadollah Mattaji
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
محمدرضا اشرف زاده

سید اکبر جوادی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Seyed Akbar Javadi
Associate Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
کامران چپی

هومن رجبی اسلامی

دکتر احسان زندی اصفهان
استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: مرتعداری، منابع طبیعی-علوم مرتع
Ehsan Zandi Esfahan
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands
Specialist: Range Management, Natural Resources-Rangeland Science
دکتر محمد سوداگر
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تکثیر و پرورش آبزیان
Mohammad Sudagar
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Aquaculture
حامد موسوی ثابت

ویراستار فارسی
سمیه اسمعیلی

ویراستار انگلیسی
سید پژمان حسینی شکرابی

مدیرداخلی
دکتر جلیل ایمانی

Jalil Imani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۷