درباره نشریه
ISSN:
2783-4913
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران
مدیر مسئول:
دکتر زهیر طیب
سردبیر:
دکتر سید مرتضی میرهاشمی
تلفن:
021-88172099
سایت اختصاصی:
www.codicology.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، خیابان هشتم، پلاک 8 - طبقه اول (واحد 3) ، کدپستی: 1587964814
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/09
مدیر مسئول
دکتر زهیر طیب
پژوهشگر پژوهشگر پست دکتری دانشکده زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تحقیق نص و تصحیح ، زبان و ادبیات فارسی، حدیث
Zohair Tayyeb
Researcher, Persian Language and Literature
University of Tehran
Specialist: Persian language and literature, codicology, manuscriptology
سردبیر
دکتر سید مرتضی میرهاشمی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Mortaza Mir Hashemi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
سید محمدمنصور طباطبایی

دکتر غلامرضا مستعلی پارسا
دانشیار زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Gholam Reza Mastali Parsa
Associate Professor, persian linguage and litereture
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید احمد حسینی کازرونی
استاد واحد بوشهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
seyed Ahmad Hoseini kazerooni
Professor Bushehr Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
علی افضلی

نورالدین نعمتی

دکتر شیرزاد طایفی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Shirzad Tayefi
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد گلی
استاد
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Goli
Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Persian Language and Literature
سید محمد اسدعلی خورشید

نورعلی نورزاد

محمد نوری محمد الموسوی

احمد حسین البکر

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۵