درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
مدیر مسئول:
دکتر مهدی اصلی نژاد
سردبیر:
دکتر علیرضا ملکی جوان
دبیر تحریریه:
دکتر مرتضی محمدی شیرکلایی
ویراستار انگلیسی:
روح الله ملکی
کارشناس:
مهندس مصطفی امیری
سایت اختصاصی:
www.joeds.ir
نشانی:
تهران، اتوبان آیت الله سعیدی، انتهای خیابان شمشیری، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، دانشکده جنگ الکترونیک
تلفن:
021-64032229
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/10
مدیر مسئول
دکتر مهدی اصلی نژاد
استادیار مهندسی برق
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mehdi Aslinezhad
Assistant Professor, Assistant Professor, Department of Electrical Engineering, Shahid Sattari Aeronautical University
Shahid Sattari University Of Aeronautical Engineering
سردبیر
دکتر علیرضا ملکی جوان

دبیر تحریریه
دکتر مرتضی محمدی شیرکلایی

اعضای تحریریه
دکتر فرخ حجت کاشانی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مخابرات
Farrokh Hojjat Kashani
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر محمدرضا سلطانپور
دانشیار
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: مهندسی برق و کنترل
Mohammad Reza Soltan Pour
Associate Professor
Shahid Sattari University Of Aeronautical Engineering
Specialist: Electrical engineering and control
دکتر هادی علی اکبریان
استادیار برق - مخابرات
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Hadi Aliakbarian
Assistant Professor, Faculty of Electrical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر علیرضا ملکی جوان

دکتر حمیدرضا دلیلی اسکویی

دکتر علی عبدالعالی

دکتر یاسر نوروزی
استادیار برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Yaser Norouzi
Assistant Professor, Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر منصور نجاتی جهرمی

Mansour Nejati Jahromi

دکتر داود ظریفی

ویراستار انگلیسی
روح الله ملکی

کارشناس
مهندس مصطفی امیری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴