درباره نشریه
ISSN:
3783-2252
eISSN:
2783-2147
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فرهنگیان
مدیر مسئول:
دکتر سید امین الله دادگر
سردبیر:
محمدحسین زارعی رضایی
مدیرداخلی:
محمدرضا عبدالله نسب
ویراستار فارسی:
دکتر ابوالفضل مرادی رستا
ویراستار انگلیسی:
مریم رحیمی راد
کارشناس:
نجمه باقریان
سایت اختصاصی:
tarbiatmaaref.cfu.ac.ir
تلفن همراه:
09933728040
نشانی:
تهران، شهرک قدس، بلوار شهید فرحزادی، خیابان تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان ، کدپستی: 1939614464
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/14
مدیر مسئول
دکتر سید امین الله دادگر

سردبیر
محمدحسین زارعی رضایی

اعضای تحریریه
دکتر احمدحسین شریفی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Hosein Sharifi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy
دکتر منصور میراحمدی
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، اندیشه سیاسی
Mansoor Mirahmadi
Professor Department of Political Science and International Relation
Shahid Beheshti University
Specialist: political science, Political Thought
دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
جمیله علم الهدا
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Jamileh Alamolhoda
Associate Professor
Shahid Beheshti University
دکتر محمد داوودی
دانشیار
رشته تخصصی: تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Davoodi
Associate Professor
Specialist: History and Philosophy of Education
دکتر روح الله شاکری زواردهی
استادیار پردیس فارابی
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Roohollah Shakeri Zavvardehi
Assistant Professor Campus Farabi
Islamic Maaref University
Specialist: Islamic Word
دکتر نیکزاد عیسی زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Nikzad Eisazadeh
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدجواد فلاح
استادیار
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: اخلاق اسلامی
Mohammad Javad Fallah
Assistant Professor
Islamic Maaref University
Specialist: Islamic ethics
دکتر محمود نوذری
دانشیار
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Mahmood Nowzari
Associate Professor
Specialist: Educational Psychology
دکتر محمدجواد هراتی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
Mohammad Javad Harati
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
احمد امدادی
استادیار معارف اسلامی
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: معارف اسلامی، فلسفه ، کلام اسلامی
Ahmad Emdadi
Assistant Professor, Islamic teachings
Farhangian University
Specialist: Islamic knowledge, philosophy, Islamic theology
دکتر مجتبی اعتمادی نیا
استادیار فلسفه، گروه معارف دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان
Mojtaba Etemadinia
Assistant Professor, Department of Knowledge, Farhangian University
Farhangian University
اسدالله اسدی گرمارودی
استادیار پردیس شهید چمران دانشگاه فرهنگیان گروه معارف اسلامی
دانشگاه فرهنگیان
Asadallah Asadigarmarodi
Assistant Professor, Theology and hslamic
Farhangian University
مهدی رضایی

دکتر محسن رفیعی
دکتر محسن رفیعی
استادیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه فرهنگیان
علی رمضانی

محمدحسین زارعی رضایی

رضا سلم آبادی

سعید فخاری

علی لطیفی

Ali Latifi

محمدتقی مبشری
استادیار علوم قرآن و حدیث، الهیات، دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: الهیات، گرایش علوم قرآن و حدیث
Mohammad Taghi Mobasheri
Assistant Professor, Director of Theology Department, Farhangian University, Tehran Province
Farhangian University
سید نقی موسوی
استادیار علوم تربیتی
دانشگاه فرهنگیان
Seyednaghi Mousavi
Assistant Professor, education
Farhangian University
ویراستار فارسی
دکتر ابوالفضل مرادی رستا
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abolfazl Moradi Rasta
Assistant Professor, Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Farhangian University
Farhangian University
ویراستار انگلیسی
مریم رحیمی راد
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مترجمی زبان انگلیسی
Maryam Rahimi Rad
Masters
Specialist: English language translation
مدیرداخلی
محمدرضا عبدالله نسب

کارشناس
نجمه باقریان

رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Najmeh Bagherian

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۸۸