درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه یزد
مدیر مسئول:
دکتر علی محمد محمد فضیلت فر
سردبیر:
دکتر علی اکبر جباری
دستیار سردبیر:
فروغ امیرجلیلی
سایت اختصاصی:
jsllt.yazd.ac.ir
تلفن:
035-31234140
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/14
مدیر مسئول
دکتر علی محمد محمد فضیلت فر
دانشیار
دانشگاه یزد
Ali Mohammad Fazilat Far
Associate Professor
University of Yazd
سردبیر
دکتر علی اکبر جباری
دانشیار زبان انگلیسی-دانشکده زبان و ادبیات
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: Applied linguistics
Ali Akbar Jabbari
Associate Professor, English department, Faculty of Languages & Literature
University of Yazd
Specialist: Second and Third language acquisition
دستیار سردبیر
فروغ امیرجلیلی

اعضای تحریریه
دکتر علیرضا جلیلی فر
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalili Far
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
دکتر بهزاد قنسولی
استاد ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
Behzad Ghonsooly
Professor, English
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر ضیا تاج الدین
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Seyyed Zia Tajeddin
Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر سید محمد علوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor
University of Tehran
Specialist: teaching English
علی محمد فضیلت فر

دکتر کریم صادقی
استاد گروه زبان های خارجی
دانشگاه ارومیه
Karim Sadeghi
Professor Department of Foreign Languages
University of Urmia
Specialist: TESOL
رحمان صحراگرد

Rahman Sahragard

دکتر رضا پیش قدم
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی اجتماعی آموزش زبان
Reza Pish Ghadam
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Social Psychology of Language Teaching
دکتر محمودرضا عطایی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mahmood Reza Atai
Professor Faculty of Literature and Humanities
Kharazmi University
Specialist: English Language Teaching
دکتر حسن سودمندافشار

دانشگاه بوعلی سینا
Hasan Sood Mand Afshar

Bu-Ali Sina University
Specialist: Applied linguistics
دکتر غلامرضا کیانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان انگلیسی، زبان و زبان شناسی
Gholam Reza Kiany
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: English language, Language & Linguistics
دکتر ناصر رشیدی
استاد
دانشگاه شیراز
Naser Rashidi
Professor
University of Shirazu
Specialist: TEFL
دکتر سید آیت الله رزمجو
استاد
دانشگاه شیراز
Seyyed Ayatollah Razmjoo
Professor
University of Shirazu
Specialist: TEFL, Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
دکتر علی اکبر جباری
دانشیار زبان انگلیسی-دانشکده زبان و ادبیات
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: Applied linguistics
Ali Akbar Jabbari
Associate Professor, English department, Faculty of Languages & Literature
University of Yazd
Specialist: Second and Third language acquisition
گلنار مزدایسنا

Golnar Mazdayasna

دکتر حمید علامی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
Hamid Allami
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
محمدجواد رضایی

Mohammad Javad Rezai

سعید کتابی
دانشیار گروه انگلیسی، دانشکده زبان های خارجی
دانشگاه اصفهان
Saeed Ketabi
Associate Professor, Department of English, Faculty of Foreign languages
University of Isfahan
فاطمه مهدوی راد

حسین جهانتیغ

Hossein Jahantigh

مسعود رستمی

Masoud Rostami

دکتر حسین نساجی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Hossein Nassaji
Professor University of Victoria, Canada
Specialist: Applied Linguistics
Ulla Connor

Hossein Farhady

دکتر عبدالمهدی ریاضی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Abdol Mehdi Riazi
Professor
University of Shirazu
Specialist: L2 Education, Applied Linguistics, teaching English
دکتر زهره اسلامی راسخ
استاد
رشته تخصصی: آموزش ESL
Zohreh Eslami
Professor
Specialist: ESL Education, Second Language Acquisition, Instructional and Intercultural Pragmatics
Olga T. Yokoyama

Martha Young-Scholten

Massoud Rahimpour

Peter R. R. White