درباره نشریه
ISSN:
2821-2673
eISSN:
2980-8235
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (مرکز تحقیقات راهبردی)
مدیر مسئول:
دکتر حسن محمدی منفرد
سردبیر:
دکتر لطفعلی بختیاری
جانشین سردبیر:
دکتر روح الله قادری کنگاوری
مدیر اجرایی:
دکتر میثم بلباسی
نشانی:
تهران، اتوبان شهید بابایی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع ملی
تلفن:
021-27351
سایت اختصاصی:
jse.sndu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/28
مدیر مسئول
دکتر حسن محمدی منفرد
پژوهشگر مدیریت راهبردی
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
Hasan Mohammadi Monfared
Researcher, managment
Supreme National Defense University
سردبیر
دکتر لطفعلی بختیاری
دانشیار
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت راهبردی
Lotfali Bakhtiari
Associate Professor
Specialist: Management, Strategic Management
جانشین سردبیر
دکتر روح الله قادری کنگاوری

اعضای تحریریه
دکتر مهدی ایزدی
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mehdi Eizadi
Professor
University of Urmia
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر مجتبی سعادتی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: باکتری شناسی
Mojtaba Saadati
Professor
Imam Hossein University
Specialist: bacteriology
دکتر حبیب الله سیاری
استاد
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: علوم دفاعی دریایی، مدیریت علوم دفاعی
Habibollah Sayyari
Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Marine Defense Science, Defense Science Management
دکتر زاهد غفاری هشجین
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Zahed Ghaffari Hashjin
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Political Science
دکتر محمدمهدی نژاد نوری
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Mohammad Mehdi Nezhadnoori
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر خسرو بوالحسنی
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت دفاع راهبردی
Khosrow Bol Hassani
Assistant Professor
Specialist: Strategic Defense Management
دکتر قدیر نظامی پور

دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
Ghadir Nezami Pour

Supreme National Defense University
دکتر عباس علیپور
دکتر عباس علیپور
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Abbas Alipoor
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: political geography
دکتر محمدرضا حسینی
استادیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Mohammad Reza Hosseini
Assistant Professor
Supreme National Defense University
Specialist: International rights
مدیر اجرایی
دکتر میثم بلباسی
دانش آموخته دکتری مطالعات انقلاب اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، مطالعات انقلاب اسلامی، مسائل ایران
Meisam Belbasi
.Ph.D, Studies of the Islamic Revolution
University of Tehran
Specialist: Political Science, Islamic Revolution Studies, Iran issues
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۹۴