درباره نشریه
eISSN:
2980-8359
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انجمن مدیریت کسب و کار ایران
مدیر مسئول:
دکتر مهدی خداپرست
سردبیر:
دکتر آذر کفاش پور
دبیر تحریریه:
دکتر محمدهادی عسگری
ویراستار فارسی:
جواد مهربان
تلفن:
011-52211444
نشانی:
چالوس، خیابان شریعتی، بعد از گلشن 2، ساختمان خداپرست، طبقه 1 ، کدپستی: 4661668186
سایت اختصاصی:
www.jvcbm.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/22
مدیر مسئول
دکتر مهدی خداپرست
استادیار گروه مطالعات و ارزیابی منابع انسانی ،
مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش محور
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Mahdi Khodaparast
Assistant Professor, Research , Research Center for Resource Management Studies and Knowledge-Based Business, Iran
مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش محور
سردبیر
دکتر آذر کفاش پور
استاد بازرگانی -مدیریت -علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Azar Kaffashpoor
Professor, faculty Economic& Administrative science
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Strategic Management, strategic marketing, strategic human research, brad
دبیر تحریریه
دکتر محمدهادی عسگری
استادیار مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
Mohammadhadi Asgari
Assistant Professor, Business Management
Tonekabon Branch, Islamic Azad University
Specialist: Business Management-International marketing
اعضای تحریریه
دکتر آذر کفاش پور
استاد بازرگانی -مدیریت -علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Azar Kaffashpoor
Professor, faculty Economic& Administrative science
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Strategic Management, strategic marketing, strategic human research, brad
دکتر حسنعلی آقاجانی
استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
Hasan Ali Aghajani
Professor Faculty of Economics and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Industrial management of production and operations trends
دکتر امیرمنصور طهرانچیان

دکتر محمد طالقانی

دکتر داود کیاکجوری
دانشیار مدیریت دولتی، مدیریت، مدیریت و حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Davood Kiakojouri
Associate Professor, Public Administration
CHalous Branch, Islamic Azad University
دکتر علیرضا فضل زاده

دکتر ابوالفضل دانایی
دانشیار گروه مدیریت رسانه،
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
Abolfazl Danaei
Associate Professor, Department of Media Management
Semnan Branch, Islamic Azad University
دکتر شهرام گیلانی نیا

دکتر سید جواد مرتضوی امیری
استادیار گروه امار ریاضی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
رشته تخصصی: امار و پژوهش های علوم انسانی
Seyyed Javad Mortazavi Amiri
Assistant professor
CHalous Branch, Islamic Azad University
Specialist: statistics and research in the humanities
دکتر اکبر مانوسی

Asghar Afshar Jahanshahi

دکتر مرتضی ملکی مین باش رزگاه
دانشیار مدیریت کسب وکار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و علوم اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت کسب و کار (بازرگانی) - کارآفرینی
Morteza Maleki Minbashrazgah
Associate Professor, Faculty of Industrial Management, Department of Studies in Economics and Administrative Silences
University of Mazandaran
Specialist: Business Administration - Entrepreneurship
شهناز نایب زاده
استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
رشته تخصصی: تحقیقات بازار، رفتار مصرف کننده، کمپین های تبلیغاتی، برندسازی
Shahnaz Nayebzadeh
Full Professor, Department of Management
Yazd Branch, Islamic Azad University
ویراستار فارسی
جواد مهربان
دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی گروه علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: تکنولوژی آموزشی
Javad Mehraban
Phd Student, department
Allameh Tabataba'i University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۹