درباره نشریه
eISSN:
2821-1545
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
مدیر مسئول:
دکتر نبی جمعه زاده
سردبیر:
دکتر شکرالله سلمان زاده
دستیار سردبیر:
دکتر علی سعیدی بروجنی
سایت اختصاصی:
hmrj.abadanums.ac.ir
تلفن:
061-53366482
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/25
مدیر مسئول
دکتر نبی جمعه زاده

Nabi Jomehzadeh

سردبیر
دکتر شکرالله سلمان زاده

دستیار سردبیر
دکتر علی سعیدی بروجنی

اعضای تحریریه
دکتر ناصر کامیاری
دانش آموخته دکتری گروه آمارزیستی، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Naser Kamyari
.Ph.D, Biostatistics
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر روح انگیز نشیبی

Roohangiz Nashibi

دکتر عصمت رادمنش

Esmat Radmanesh

دکتر فرشید قنبری
استادیار بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
رشته تخصصی: محیط زیست
Farshid Ghanbari
Assistant Professor, Department of Environmental Health Engineering
Abadan University Of Medical Scinces
Specialist: Environmental Hwalth Engineering
دکتر مهشید نقاش پور

Mahshid Naghashpour

دکتر مسعود فروتن

Masoud Foroutan Foroutan

دکتر یونس محمدی
دکتر یونس محمدی

دکتر فیروزه نیاز وند

Firoozeh Niazvand

دکتر محمدرضا محمودیان ثانی

Mohammad Reza Mahmoudian Sani

دکتر اشرف عالمی

Ashraf Alemi

دکتر حسین قلاوند

Hossein Ghalavand

دکتر سحر گلابی
استادیار دانشکده علوم پزشکی آبادان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
Sahar Golabi
Assistant Professor, Abadan Faculty of Medical Sciences
Abadan University Of Medical Scinces
فروزان آبسالان

Forouzan Absalan

دکتر فخرالدین قاسمی

Fakhradin Ghasemi

کورش زارع
کورش زارع

دکتر عبدالرسول خسروی
دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
Abdolrasool Khosravi
Associate Professor, Associate Professor, Medical Library and Information Science Department
Bushehr University of Medical Sciences
Narges Chamkouri

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۶