درباره نشریه
ISSN:
2717-4476
eISSN:
2783-4719
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر فهیمه کلباسی اصفهانی
سردبیر:
دکتر علی محمد میرجلیلی
دبیراجرایی:
دکتر فهیمه کلباسی اصفهانی
مدیرداخلی:
مهندس محمد امانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر علی حسن نیا
ویراستار انگلیسی:
مهندس محمد امانی
سایت اختصاصی:
quran2020.journals.pnu.ac.ir
تلفن همراه:
09121430696
نشانی:
تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
تلفن:
021-22458311
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/01
مدیر مسئول
دکتر فهیمه کلباسی اصفهانی

سردبیر
دکتر علی محمد میرجلیلی
استاد تمام علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران
دانشگاه میبد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Mohammad Mirjalili
Full Professor, Full Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Meybod University
Meybod University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دبیراجرایی
دکتر فهیمه کلباسی اصفهانی

اعضای تحریریه
دکتر محمدهادی امین ناجی
استاد تمام علوم قرآن و حدیث، گروه علوم قرآن و حدیث و نهج البلاغه دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، نهج البلاغه
Muhammad Hadi Amin Naji
Full Professor, Quranic sciences & Hadith, Theology
Payame Noor University
Specialist: Quranic sciences & Hadith
دکتر محمدرضا آرام
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: تفسیر تدبری-تاویلی و ساختار شناسی سوره ها
Mohammad Reza Aram
Associate Professor, Department of Quranic Sciences and Hadith
Science And Research Branch, Islamic Azad University
دکتر مسعود دهقان
دانشیار زبان شناسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده زبان و ادبیات
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: تحلیل گفتمان، تحلیل گفتمان انتقادی، تحلیل گفتمان حقوقی،معنا شناسی شناختی، زبانشناسی فرهنگی
Masoud Dehghan
Associate Professor, Department of English and Linguistics, Faculty of Language and Literature
University of Kurdistan
Specialist: Discourse Analysis, Critical Discourse Analysis , Forensic Linguistics, Cognitive Semantics, Cultural Linguistics
دکتر عباس اقبالی
استاد زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Abbas Eghbali
Professor, Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages
University of Kashan
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر قاسم فائز
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ghasem Faez
Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic literature
دکتر رمضان مهدوی آزاد بنی

Ramezan Mahdavi Azadboni

دکتر یحیی میرحسینی
دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Yahya Mirhoseini
Phd Student, theology
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علی محمد میرجلیلی
استاد تمام علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران
دانشگاه میبد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Mohammad Mirjalili
Full Professor, Full Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Meybod University
Meybod University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر ناصر محمدی
استاد تمام فلسفه
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: فلسفه و کلام و تفسیر
Naser Mohammadi
Full Professor, philosophy
Payame Noor University
دکتر شادی نفیسی
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Shadi Nafisi
Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith
محمدکاظم شاکر
استاد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه علامه طباطبائی
Mohammad Kazem Shaker
Professor, Quran and Hadith Studies
Allameh Tabataba'i University
Specialist: علوم قرآن و حديث
دکتر احمد زارع زردینی
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد. ایران.
دانشگاه میبد
Ahmad Zarezardini
Associate Professor, meybod university
Meybod University
دکتر مجتبی زروانی
دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Mojtaba Zurvani
Associate Professor, Department of Comparative Religions and Mysticism, Faculty of Theology
University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
Gabriel Said Reynolds
University of Notre Dame
Specialist: Program in Islamic Studies
Liyakat Takim
Professor McMaster University
Specialist: Religious studies
ویراستار انگلیسی
دکتر علی حسن نیا
استادیار الهیات و معارف اسلامی - گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، خاورشناسان
Ali Hasannia
Assistant Professor, Qur'an and Hadith Sciences
Shahed University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مهندس محمد امانی

مدیرداخلی
مهندس محمد امانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۹۶