درباره نشریه
ISSN:
2717-4476
eISSN:
2783-4719
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر فهیمه کلباسی اصفهانی
سردبیر:
دکتر علی محمد میرجلیلی
دبیراجرایی:
دکتر فهیمه کلباسی اصفهانی
مدیرداخلی:
مهندس محمد امانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر علی حسن نیا
ویراستار انگلیسی:
مهندس محمد امانی
سایت اختصاصی:
quran2020.journals.pnu.ac.ir
تلفن همراه:
09121430696
نشانی:
تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
تلفن:
021-22458311
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/01
مدیر مسئول
دکتر فهیمه کلباسی اصفهانی

سردبیر
دکتر علی محمد میرجلیلی
استاد تمام علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران
دانشگاه میبد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Mohammad Mirjalili
Full Professor, Full Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Meybod University
Meybod University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دبیراجرایی
دکتر فهیمه کلباسی اصفهانی

اعضای تحریریه
دکتر محمدهادی امین ناجی
دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و علوم اسلامی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، نهج البلاغه
Muhammad Hadi Amin Naji
Associate Professor, Quranic sciences & Hadith, Theology
Payame Noor University
Specialist: Quranic sciences & Hadith
دکتر محمدرضا آرام
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: تفسیر تدبری-تاویلی و ساختار شناسی سوره ها
Mohammad Reza Aram
Associate Professor, Department of Quranic Sciences and Hadith
Science And Research Branch, Islamic Azad University
دکتر مسعود دهقان
دانشیار زبانشناسی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: تحلیل گفتمان، تحلیل گفتمان انتقادی، تحلیل گفتمان حقوقی،معنا شناسی شناختی، زبانشناسی فرهنگی
Masoud Dehghan
Associate Professor, Department of English and Linguistics
University of Kurdistan
Specialist: Discourse Analysis, Critical Discourse Analysis , Forensic Linguistics, Cognitive Semantics, Cultural Linguistics
دکتر عباس اقبالی
استاد
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Abbas Eghbali
Associate Professor
University of Kashan
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر قاسم فائز
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ghasem Faez
Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic literature
دکتر رمضان مهدوی آزاد بنی

Ramezan Mahdavi Azadboni

دکتر یحیی میرحسینی
دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Yahya Mirhoseini
Phd Student, theology
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علی محمد میرجلیلی
استاد تمام علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران
دانشگاه میبد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Mohammad Mirjalili
Full Professor, Full Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Meybod University
Meybod University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر ناصر محمدی
استاد تمام فلسفه
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: فلسفه و کلام و تفسیر
Naser Mohammadi
Full Professor, philosophy
Payame Noor University
دکتر شادی نفیسی
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Shadi Nafisi
Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith
محمدکاظم شاکر
استاد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه علامه طباطبائی
Mohammad Kazem Shaker
Professor, Quran and Hadith Studies
Allameh Tabataba'i University
Specialist: علوم قرآن و حديث
دکتر احمد زارع زردینی
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد. ایران.
دانشگاه میبد
Ahmad Zarezardini
Associate Professor, meybod university
Meybod University
دکتر مجتبی زروانی
دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Mojtaba Zurvani
Associate Professor, Department of Comparative Religions and Mysticism, Faculty of Theology
University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
Gabriel Said Reynolds
University of Notre Dame
Specialist: Program in Islamic Studies
Liyakat Takim
Professor McMaster University
Specialist: Religious studies
ویراستار انگلیسی
دکتر علی حسن نیا
استادیار الهیات و معارف اسلامی - گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، خاورشناسان
Ali Hasannia
Assistant Professor, Qur'an and Hadith Sciences
Shahed University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مهندس محمد امانی

مدیرداخلی
مهندس محمد امانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۷۲