درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه سمنان
مدیر مسئول:
سید حسن کابلی
سردبیر:
دکتر سید فرهاد موسوی
مدیرداخلی:
احمد صادقی پور
کارشناس:
مهدی همتیان
سایت اختصاصی:
ceasr.semnan.ac.ir
نشانی:
سمنان، روبروی پارک سوکان، دانشگاه سمنان، پردیس شماره یک، دانشکده کویرشناسی ، کدپستی: 351311911
تلفن:
023-31535550
دورنگار:
023-31535556
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/08
مدیر مسئول
سید حسن کابلی

سردبیر
دکتر سید فرهاد موسوی
استاد
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری، منابع آب
Seyyed Farhad Mousavi
Professor
Semnan University
Specialist: Irrigation engineering, water resources
اعضای تحریریه
محمد رحیمی

محمدرضا یزدانی

دکتر سید محسن حسینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم جنگل، اکولوژی
Seyed Mohsen Hosseini
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Forest Sciences, ecology
علی اکبر سبزی پرور

محمود راینی سرجاز

مهدی شرفا
استاد تمام خاکشناسی، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم خاک - گرایش فیزیک خاک
Mahdi Shorafa
Full Professor, Soil Science
University of Tehran
Specialist: (Soil Science (Soil Physics
علی اصغر ذوالفقاری

مدیرداخلی
احمد صادقی پور

کارشناس
مهدی همتیان