درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه رازی کرمانشاه
مدیر مسئول:
دکتر قدرت احمدیان
سردبیر:
دکتر حسین دهشیار
مدیر اجرایی:
ثریا شریفی
سایت اختصاصی:
mps.razi.ac.ir
تلفن همراه:
09031041962
تلفن:
083-38360650
نشانی:
کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان امام علی (ع)، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دفتر فصلنامه مطالعات سیاسی بین النهرین ، کدپستی: 6714673175
دورنگار:
083-38360650
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/10
مدیر مسئول
دکتر قدرت احمدیان
استادیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ghodrat Ahmadian
Associate Professor
Razi University
Specialist: International Relation
سردبیر
دکتر حسین دهشیار
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Hosein Dehash Yar
Professor
Allameh Tabataba'i University
اعضای تحریریه
دکتر سعیده لطفیان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Saeedeh Lotfian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر مسعود اخوان کاظمی
استاد تمام گروه علوم سیاسی- دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Masoud Akhavan Kazemi
Full Professor, Department of Political Sciences
Razi University
Specialist: Political Science
دکتر فرهاد دانش نیا
دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: راوبط بین الملل
Farhad Daneshnia
Associate Professor, political science Department
Razi University
Specialist: International Relation
حیدر زایر عبوسی العامری

بهاء عدنان یحیی السعبری

ولید مبارک

عبدالرضا الاسیری

انور محمد فرج

مدیر اجرایی
ثریا شریفی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۵