درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه رازی کرمانشاه
مدیر مسئول:
دکتر سهیلا کاشانیان
سردبیر:
ناهید شاه آبادی
ویراستار فارسی:
صبا حدیدی
سایت اختصاصی:
bmcj.razi.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/10
مدیر مسئول
دکتر سهیلا کاشانیان
استاد
رشته تخصصی: شیمی کاربردی
سردبیر
ناهید شاه آبادی

Nahid Shahabadi

اعضای تحریریه
ناهید شاه آبادی

Nahid Shahabadi

دکتر محمد جوشقانی
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: شیمی معدنی
دکتر علی اکبر زینتی زاده
دانشکده شیمی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی آب آشامیدنی، بیوتکنولوژی زیست محیطی، فرایندهای زیست شناختی، مهندسی آلودگی هوا، تصفیه آب و هیدرولیکی
Ali Akbar Zinatizadeh
Faculty of Chemistry
Razi University
Specialist: Wastewater Engineering, Environmental Biotechnology, Biological Treatment Processes, Air pollution Engineering, Water Treatment and Hydro-power
دکتر رضا طیبی
استاد گروه شیمی
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: فناوری نانو و بیوتکنولوژی، شیمی
Reza Tayebee
Professor Department of Chemistry
Hakim Sabzevari University
Specialist: Nanotechnology and Biotechnology
بدری زمان مومنی

Badrizaman Momeni

دکتر محسن شهلایی
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Mohsen Shahlaei
Faculty of Pharmacy
Kermanshah University of Medical Sciences
سعد طیب

Saad Tayyab

ویراستار فارسی
صبا حدیدی