درباره نشریه
eISSN:
2783-5170
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه رازی کرمانشاه
مدیر مسئول:
دکتر سعید جلالی هنرمند
سردبیر:
دکتر عزت الله فرشادفر
جانشین سردبیر:
صحبت بهرامی نژاد
مدیر اجرایی:
دکتر لیلا زارعی
کارشناس:
هادی کیانی نژاد
سایت اختصاصی:
cbb.razi.ac.ir
تلفن همراه:
09187429042
نشانی:
کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان طالقانی، دانشگاه رازی کرمانشاه ، کدپستی: 6714673175
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/01
مدیر مسئول
دکتر سعید جلالی هنرمند

Saeid Jalali Honarmand

سردبیر
دکتر عزت الله فرشادفر
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ژنتیک بیومتریک
Ezatollah Farshadfar
Professor Faculty of Agriculture
Razi University
Specialist: Biometrical Genetics
جانشین سردبیر
صحبت بهرامی نژاد
استاد تمام مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشگاه رازی کرمانشاه
Sohbat Bahraminejad
Full Professor, Production Engineering and plant genetics
Razi University
اعضای تحریریه
دکتر احمد ارزانی
استاد تمام ژنتیک و اصلاح نباتات، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
Ahmad Arzani
Full Professor, Plant Genetics and Breeding, Department of Crop Genetics and Production, College of Agriculture
Isfahan University of Technology
دکتر سید علی اکبر بهجت نیا
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بیولوژی مولکولی در ویروس شناسی گیاهی، بیماریشناسی گیاهی
Seyed Ali Akbar Behjatnia
Professor School of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Molecular Biology in Plant Virology, Plant Pathology
صحبت بهرامی نژاد
استاد تمام مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشگاه رازی کرمانشاه
Sohbat Bahraminejad
Full Professor, Production Engineering and plant genetics
Razi University
دکتر سید سعید پورداد
استاد موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اکولوژی
Seyyed Saeed Pourdad
Professor
University of Tabriz
Specialist: ecology
دکتر سعید جلالی هنرمند

Saeid Jalali Honarmand

دکتر کیانوش چغامیرزا

دکتر علیرضا زبرجدی
عضو هیات علمی دانشگاه
رشته تخصصی: مهندسی ژنتیک، بیوتکنولوژی گیاهی، اصلاح نباتات
Alireza Zebarjadi

Specialist: Genetic Engineering, plant biotechnology, plant breeding
مهدی کدیور
استاد صنایع غذایی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: صنایع غذایی-فناوری غلات
Mahdi Kadivar
Professor, Food Science
Isfahan University of Technology
Specialist: Food Science-Cereal Science and Technology
دکتر سید ابوالقاسم محمدی
استاد تمام ژنتیک و به نژادی، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژنتیک و به نژادی گیاهی
Seyed Abolghasem Mohammadi
Full Professor, Plant Breeding and Biotechnology
University of Tabriz
Specialist: Genetics and Plant Breeding
دکتر قربانعلی نعمت زاده
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: ژنتیک
Ghorban Ali Nematzadeh
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Genetics
مدیر اجرایی
دکتر لیلا زارعی

Leila Zarei

کارشناس
هادی کیانی نژاد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۸