درباره نشریه
eISSN:
2820-994X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه رازی کرمانشاه
مدیر مسئول:
احمد قارزی
سردبیر:
دکتر نصرالله رستگارپویانی
سایت اختصاصی:
jbat.razi.ac.ir
تلفن:
083-34274545
نشانی:
کرمانشاه، خیابان باغ ابریشم، میدان رازی، دانشگاه رازی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/11
مدیر مسئول
احمد قارزی

سردبیر
دکتر نصرالله رستگارپویانی
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زیست شناسی
Nasrollah Rastegar Pouyani
Professor
Razi University
Specialist: Biology
اعضای تحریریه
Steven Clement Anderson
professor Department of Biological Sciences, University of the Pacific, Stockton, California, USA
Specialist: Herpetology
Natalia B. Ananjeva

Muhammad Sharif Khan

دکتر علیرضا ساری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سیستماتیک جانوری
Alireza Sari
Professor
University of Tehran
Specialist: Animal biosystematics
دکتر منصور علی آبادیان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیوسیستماتیک جانوری
Mansoor Aliabadian
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Biosystematic animal
دکتر اسکندر رستگار پویانی
هیات علمی
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: فیلوژنی مولکولی و تکامل
Eskandar Rastegar Pouyani

Hakim Sabzevari University
Specialist: Molecular Phylogeny
حمیدرضا مومنی
دانشیار فیزیولوژی جانوری، دانشکده علوم
دانشگاه اراک
Hamid Reza Momeni
Associate Professor, Biology
University of Arak
دکتر حسن رحیمیان
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مایکوپلاسماولوژی
Hossein Rahimian
Professor Faculty of Agriculture
University of Mazandaran
Specialist: Mycoplasmalogy
دکتر مهری آزاد بخت

دکتر وحید اکملی

Vahid Akmali

دکتر مجید سام پور

احمد قارزی

دکتر نصرالله رستگارپویانی
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زیست شناسی
Nasrollah Rastegar Pouyani
Professor
Razi University
Specialist: Biology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴