درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه کردستان
مدیر مسئول:
سید جمال بارخدا
سردبیر:
دکتر ناصر شیربگی
مدیر اجرایی:
مریم سادات قریشی خوراسگانی
مدیرداخلی:
دکتر جمال سلیمی
سایت اختصاصی:
jam.uok.ac.ir
تلفن:
087-33466600
نشانی:
سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، کتابخانه ماموستا هه ژار، طبقه اول، دفتر نشریه
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/11
مدیر مسئول
سید جمال بارخدا

دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی- مدیریت آموزشی
Seyyed Jamal Barkhoda

University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences - Educational Management
سردبیر
دکتر ناصر شیربگی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)
Naser Shirbagi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences (Educational Management)
اعضای تحریریه
دکتر نعمت الله عزیزی
استاد برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Nematollah Azizi
Professor, Department of Education
University of Kurdistan
Specialist: Educational Planning
رحمت صادقی

دانشگاه کردستان
Rahmat Sadeghi
Department of Chemistry, Faculty of Science
University of Kurdistan
Specialist: Physical Chemistry
دکتر جمال سلیمی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی
Jamal Salimi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences (Curriculum)
دکتر ناصر شیربگی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)
Naser Shirbagi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences (Educational Management)
دکتر سید محمد میرکمالی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Seyed Mohammad Mirkamali
Professor
University of Tehran
Specialist: Education Management
دکتر عباس عباس پور
استاد گروه مدیریت و رنامه ریزی آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی
Abbas Abbaspour
Professor, Department of Educational Administration and Planning,
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management and Human Resource Management
مدیر اجرایی
مریم سادات قریشی خوراسگانی
استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
دانشگاه الزهرا
Maryam Sadat Ghoraishi Khorasgani
Assistant Professor, Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Education and Psychology
University of Alzahra
مدیرداخلی
دکتر جمال سلیمی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی
Jamal Salimi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences (Curriculum)
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۴