درباره نشریه
ISSN:
2821-1618
eISSN:
2821-1626
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مجتمع آموزش عالی گناباد
مدیر مسئول:
دکتر امیرحسین اخروی
سردبیر:
دکتر مصطفی کاظمی
مدیر اجرایی:
دکتر یوسف رمضانی
کارشناس:
فاطمه اکبری
سایت اختصاصی:
jcmpd.gonabad.ac.ir
تلفن:
051-57229701 ، داخلی: 227
نشانی:
گناباد، انتهای خیابان غفاری، دانشگاه گناباد، دفتر نشریه رهیاری در مدیریت و توسعه بهره وری
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/14
مدیر مسئول
دکتر امیرحسین اخروی
استادیار گروه مدیریت
مجتمع آموزش عالی گناباد
Amirhosein Okhravi
Assistant Professor, Management
University of Gonabad
کارشناس
فاطمه اکبری

سردبیر
دکتر مصطفی کاظمی
استاد تمام مدیریت
دانشگاه فردوسی مشهد
Mostafa Kazemi
Full Professor, Managment Department
Ferdowsi University of Mashhad
اعضای تحریریه
دکتر حسن دانایی فرد
استاد گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hassan Danaeefard
Professor, Public Administration Department, Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: governmental management
دکتر مصطفی کاظمی
استاد تمام مدیریت
دانشگاه فردوسی مشهد
Mostafa Kazemi
Full Professor, Managment Department
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر علیرضا پویا
استاد تمام مدیریت صنعتی، مدیریت
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت، تحقیق در عملیات، تفکر سیستمی
Alireza Pooya
Full Professor, Industrial Management
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Management, Operational Research, Systems thinking
دکتر آذر کفاش پور
استاد بازرگانی -مدیریت -علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Azar Kaffashpoor
Professor, faculty Economic& Administrative science
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Strategic Management, strategic marketing, strategic human research, brad
دکتر محمد مهرآیین (لگزیان)
استاد تمام سیستم های اطلاعاتی مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Mehraeen
Full Professor, Management Department
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر نورمحمد یعقوبی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Noor Mohammad Yaghoubi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: governmental management
دکتر سعید صفری
دانشیار مدیریت صنعتی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت و سنجش عملکرد، مدیریت و مهندسی فرایند، کانون ارزیابی و توسعه، مدیریت کارآفرینی سازمانی
Saeed Safari
Associate Professor, Industrial Managenent & Entrepreneurship
Shahed University
دکتر محسن مرادی

دکتر زهرا نیکخواه فرخانی
دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه بجنورد
دانشگاه بجنورد
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Zahra Nikkhah Farkhani
Associate Professor, University of bojnord
Specialist: Human resource management
دکتر علی حسین کشاورزی
استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت دانش، مدیریت کارآفرینی، مدیریت صنعتی
Ali Hossein Keshavarzi
Assistant Professor, Industrial Management
Shahed University
Specialist: Knowledge management, Entrepreneurship Management, Industrial Management
دکتر حمیدرضا کوشا

دکتر سید مجتبی موسوی نقابی
استادیار مدیریت
مجتمع آموزش عالی گناباد
رشته تخصصی: مدیریت بازاریابی
Seyed Mojtaba Moussavi Neghabi
Assistant Professor, management
University of Gonabad
دکتر یوسف رمضانی

Yousef Ramezani

دکتر رمضان خسروی

دکتر هادی قلی نژاد

دکتر امیرحسین اخروی
استادیار گروه مدیریت
مجتمع آموزش عالی گناباد
Amirhosein Okhravi
Assistant Professor, Management
University of Gonabad
مدیر اجرایی
دکتر یوسف رمضانی

Yousef Ramezani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۶