درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی احرار
مدیر مسئول:
دکتر سید محمد اسدی نژاد
سردبیر:
دکتر عبادالله رستمی
مدیرداخلی:
دکتر سیده مریم اسدی نژاد
سایت اختصاصی:
law.ahrar.ac.ir
تلفن:
013-32439113
نشانی:
رشت، دروازه لاکان شهرک سید احمد خمینی موسسه آموزش عالی احرار ، کدپستی: 4193163591
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/24
مدیر مسئول
دکتر سید محمد اسدی نژاد

سردبیر
دکتر عبادالله رستمی

اعضای تحریریه
دکتر مهراب داراب پور
استاد تمام حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق تجارت، حقوق تجارت بین الملل، حقوق خصوصی،
Mehrab Darabpour
Full Professor, Faculty of law
Shahid Beheshti University
حسن محسنی
حسن محسنی

دکتر عباس کریمی
استاد گروه جراحی دهان و فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Abbas Karimi
Professor Department of Oral & Maxillofacial Surgery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Private law
دکتر عبدالرضا علیزاده
دکتر عبدالرضا علیزاده

دکتر بهشید ارفع نیا
دانشیار گروه حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Behshid Arfaa Nia
Associate Professor, Department of Low
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
دکتر ابراهیم شعاریان
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ebrahim Shoarian
Professor
University of Tabriz
Specialist: Private law
دکتر سید محمد اسدی نژاد

دکتر رضا مقصودی
دکتر رضا مقصودی

اکبر ایمان پور
اکبر ایمان پور

دکتر سید علی جبارگل باغی
دکتر سید علی جبارگل باغی

دکتر بادالله رستمی
دکتر بادالله رستمی

مسعود اخوان فرد
مسعود اخوان فرد

مدیرداخلی
دکتر سیده مریم اسدی نژاد

Seyedeh Maryam Asadinejad

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۶