درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه سیستان و بلوچستان
سردبیر:
دکتر فرهاد شهرکی
جانشین سردبیر:
علیرضا میراولیایی
سایت اختصاصی:
cpd.usb.ac.ir
تلفن:
054-31132440
تلفن همراه:
09351066883
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/14
سردبیر
دکتر فرهاد شهرکی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، جداسازی
Farhad Shahraki
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Chemical Engineering, Isolation
جانشین سردبیر
علیرضا میراولیایی

Ali Reza Miroliaei

اعضای تحریریه
دکتر هجیر کریمی

دانشگاه یاسوج
Hajir Karimi

University of Yasuj
دکتر سید حسین حسینی
دکتر سید حسین حسینی

Seyyed Hossein Hosseini

محمودرضا رحیمی
محمودرضا رحیمی

جعفر صادقی

Jafar Sadeghi

محسن منصوری
محسن منصوری

دکتر طالب زارعی

Taleb Zarei

دکتر مرتضی اسفندیاری

رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Morteza Esfandyari

Chiya Savari

فرهاد فضل اللهی

Farhad Fazlollahi

دکتر مجتبی سینایی نوبندگانی

دکتر محمدرضا میر اولیائی

میر محمد خلیلی پور لنگرودی

Mir Mohammad Khalilipour Langerudi

دکتر کیانوش رزاقی

دکتر بهاره بیدار

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۷