درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول:
دکتر آزاده آگاه
سردبیر:
دکتر فرهنگ سرشکی
مدیر اجرایی:
مرضیه حسینی نسب
ویراستار علمی:
دکتر فرهنگ سرشکی
سایت اختصاصی:
jesm.usb.ac.ir
تلفن:
054-31136493
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/18
مدیر مسئول
دکتر آزاده آگاه
استادیار مهندسی معدن
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست- اکتشاف معدن- دورسنجی
Azadeh Agah
Assistant Professor, Mining Engineering
University of Sistan and Baluchestan
سردبیر
دکتر فرهنگ سرشکی
دانشیار دانشکده ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
رشته تخصصی: معدن، گرایش استخراج
Farhang Sereshki
Associate Professor Faculty of Mining Engineering, Oil and Geophysics
Shahroud University of Medical Sciences
Specialist: Mine, extraction tendency
اعضای تحریریه
دکتر محمد عطایی
استاد دانشکده معدن ، نفت و ژئوفیزیک
دانشگاه صنعتی شاهرود
Mohammad Ataei
Professor Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics
Shahrood University of Technology
دکتر فرامرز دولتی اردجانی
استاد دانشکده مهندسی معدن
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندس ژئو محیطی - هیدروژئولوژی
Faramarz Doulati Ardejani
Professor School of Mining Engineering
University of Tehran
Specialist: GeoEnvironmental Eng. - Hydrogeology
دکتر علی مرادزاده
استاد دانشکده فنی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک اکتشافی
Ali Moradzadeh
Professor Technical College
University of Tehran
Specialist: Exploratory Geophysics
دکتر سید ضیاء الدین شفاعی
استاد دانشکده مهندسی معدن
دانشگاه تهران
Seyyed Ziaodin Shafaei
Professor School of Mining Engineering
University of Tehran
ویراستار علمی
دکتر فرهنگ سرشکی
دانشیار دانشکده ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
رشته تخصصی: معدن، گرایش استخراج
Farhang Sereshki
Associate Professor Faculty of Mining Engineering, Oil and Geophysics
Shahroud University of Medical Sciences
Specialist: Mine, extraction tendency
مدیر اجرایی
مرضیه حسینی نسب

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۶
تعداد مطالب دارای متن
۶