درباره نشریه
ISSN:
2476-311X
eISSN:
2981-1104
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آیت الله بروجردی
مدیر مسئول:
دکتر محمود علیپور گرجی
سردبیر:
دکتر غلامرضا بهروز لک
مدیر اجرایی:
دکتر مهدی محمدنیا
سایت اختصاصی:
journals.abru.ac.ir
تلفن همراه:
09021002044
نشانی:
بروجرد، کیلومتر 3 جاده خرم آباد، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) ، کدپستی: 6919969411
تلفن:
066-42468320
دورنگار:
066-42468223
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/15
مدیر مسئول
دکتر محمود علیپور گرجی

Mahmood Ali Pour Gorji

سردبیر
دکتر غلامرضا بهروز لک
استاد تمام
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Gholam Reza Behrooz Lak
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Political science
اعضای تحریریه
دکتر احمد بخشایش اردستانی
دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
Ahmad Bakhshayesh Ardestani
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
دکتر ناصر پورحسن
دانشیار علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آیت الله بروجردی
Naser Pourhassan
Associate Professor, political Sience Dep
Ayatollah Ozma Borujerdi University
دکتر غلامرضا تاج بخش
دانشیار جامعه شناسی ، گروه جامعه شناسی،دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آیت الله بروجردی
رشته تخصصی: مسائل اجتماعی ایران، زنان و خانواده ، مسائل فرهنگی
Gholamreza Tajbakhsh
Associate Professor, sociology
Ayatollah Ozma Borujerdi University
رشید رکابیان
دانشیار علوم سیاسی
دانشگاه آیت الله بروجردی
Rashed Rekabian
Associate Professor, sfsfu
Ayatollah Ozma Borujerdi University
دکتر شهروز شریعتی
دانشیار علوم سیاسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم سیاسی - مسائل ایران
Shahrooz Shariati
Associate Professor, Political Science
Tarbiat Modares University
دکتر علی شیرخانی
دانشیار واحد قم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Shirkhani
Associate Professor واحد قم
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
دکتر سید محمد طباطبایی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Mohammad Tabatabaee
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
مدیر اجرایی
دکتر مهدی محمدنیا
استادیار علوم سیاسی
دانشگاه آیت الله بروجردی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mahdi Mohammad Nia
Assistant Professor, political Science
Ayatollah Ozma Borujerdi University
Specialist: International Relations
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۹