درباره نشریه
ISSN:
3795-2538
eISSN:
2783-1299
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق
مدیر مسئول:
حجت الاسلام حمید نگارش
سردبیر:
دکتر سید سجاد ایزدهی
جانشین سردبیر:
دکتر حبیب زمانی محجوب
مدیرداخلی:
دکتر حبیب زمانی محجوب
سایت اختصاصی:
sjs.isri.ac.ir
تلفن همراه:
09127482785
نشانی:
قم، بلوار شهید محلاتی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) ، کدپستی: 37212564
تلفن:
025-31126214
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/07
مدیر مسئول
حجت الاسلام حمید نگارش

سردبیر
دکتر سید سجاد ایزدهی
دانشیار
رشته تخصصی: علوم سیاسی، فقه سیاسی
Seyed Sajjad Izedehi
Associate Professor
Specialist: political science, Political Jurisprudence
جانشین سردبیر
دکتر حبیب زمانی محجوب
دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی، پژوهشکده الهیات و معارف اسلامی
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Habib Zamani Mahjoub
Associate Professor, Department of Islamic History and Civilization, Institute of Theology and Islamic Studies
اعضای تحریریه
دکتر سید سجاد ایزدهی
دانشیار
رشته تخصصی: علوم سیاسی، فقه سیاسی
Seyed Sajjad Izedehi
Associate Professor
Specialist: political science, Political Jurisprudence
دکتر علی اکبر کجباف
استاد
دانشگاه اصفهان
Ali Akbar Kajbaf
Professor
University of Isfahan
دکتر یارعلی کردفیروزجایی
استاد فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه غرب
Yar Ali Kord Firoozjaee
Professor, Islamic philosophy and theology
Baqir al-Olum University
Specialist: Islamic philosophy, western philosophy
دکتر محمدهادی همایون
استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات در گردشگری
Mohammad Hadi Homayoun
Professor Faculty of Islamic Education and Culture and Communication
Specialist: Tourism Communications and Culture
حجت الاسلام حمید نگارش

دکتر سیامک باقری چوکامی
دکتر سیامک باقری چوکامی

دکتر حسن تلاشان

دکتر محمدحسین رجبی دوانی

حجت الاسلام حبیب الله بابایی

دکتر علی بیات
دانشیار تاریخ وتمدن ملل اسلامی، گروه تاریخ وتمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ وتمدن ملل اسلامی
Ali Bayat
Associate Professor, History and Civilization of Islamic Nation
University of Tehran
Specialist: History and Civilization of Islamic Nation
دکتر محمد نصیری

رشته تخصصی: ادیان و عرفان، تاریخ اسلام و تشیع
Mohammad Nasiri

مدیرداخلی
دکتر حبیب زمانی محجوب
دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی، پژوهشکده الهیات و معارف اسلامی
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Habib Zamani Mahjoub
Associate Professor, Department of Islamic History and Civilization, Institute of Theology and Islamic Studies
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۸